Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Bahçecilik Alanı Tanımı

     ALAN: BAHÇECİLİK

    ALANIN TANIMI
    Bahçecilik alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilenalandır.
    ALANIN AMACI
    Bahçecilik Alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları , bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARITANIMLARI VEAMAÇLARI
    1.İÇ MEKÂN BİTKİLERİ
    Tanımı : İç mekân bitkileri yetiştiricisinin sahipolduğu; iç mekân bitkilerinin üretimi, bakımı vekültürel işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Bahçecilik alanında iç mekân bitkileriyetiştiriciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. DIŞ MEKAN BİTKİLERİ
    Tanımı : Dış mekân bitkileri yetiştiricisinin sahipolduğu; dış mekân bitkilerinin üretimi, bakımı vekültürel işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Bahçecilik alanında dış mekân bitkileriyetiştiriciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3.KESME ÇİÇEK
    Tanımı : Kesme çiçek yetiştiricisinin sahip olduğu;kesme çiçek bitkilerinin üretimi, bakımı ve kültürelişlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Bahçecilik alanında kesme çiçek yetiştiriciliğimesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    4. ÇİÇEK DÜZENLEME
    Tanımı : Çiçek düzenleyicisinin sahip olduğu;çiçekçilik organizasyonlarını yürütme, kesme çiçek veiç mekân çiçeklerinin bakımı,el ve masadüzenlemeleri, sepet-çelenk, sabit, hareketli, açık vekapalı mekânların süslemelerini yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Bahçecilik alanında çiçek düzenleyiciliğimesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    5.SEBZE YETİŞTİRME
    Tanımı : Sebze yetiştiricisinin sahip olduğu;sebzelerinüretimi, yetiştiriciliği, hasadı ve pazara hazırlamayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı : Bahçecilik alanında sebze yetiştiriciliğimesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır
    6.MEYVE YETİŞTİRME
    Tanımı : Meyve yetiştiricisinin sahip olduğu;meyvelerin üretimi, yetiştiriciliği, hasadı ve pazarahazırlama yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitimve öğretim verilen daldır.Amacı : Bahçecilik alanında meyve yetiştiriciliğimesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır
    7.PEYZAJ
    Tanımı : Peyzaj bahçıvanının sahip olduğu; dışmekân bitkilerini tanıma, projeyi araziye uygulama vebahçe bakımı yapma yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Bahçecilik alanında peyzaj bahçıvanlığımesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Bahçecilik alanı altındayer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygunolmalıdır.
    İSTİHDAM ALANLARI
    Bahçecilik alanından mezun olan veya sertifika alanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda,
    1. Süs bitkileri seraları,
    2. Meyve bahçeleri,
    3. Sebze bahçeleri,
    4. Fidanlıklar,
    5. Peyzaj büroları,
    6. Çiçekçi dükkânları vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Bahçecilik alanıstandart donanımları ve mesleklerin gerektirdiğiekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Bahçecilik alanındaeğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alanöğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğindeBahçecilik alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçişyapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Bahçecilikalanının devamı niteliğindeki programların veyabu alana en yakın programların uygulandığımeslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilirya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterliklersertifikaya yönelik belgelendirmelerdedeğerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Bahçecilik alanı haftalık dersçizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modülerde öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularındaçevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri,bahçecilik sektöründe yer alan sera işletmeleri,meslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğiyapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Bahçecilik alanının temel yeterliklerine sahipolabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Bahçecilik alanı; haftalık ders çizelgesinde yer alandersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

 

 

İç mekân bitkileri yetiştiricisinin sahip olduğu iç mekân bitkilerinin üretimi, bakımı ve kültürel işlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

 

Alanın Altında Yer Alan Dallar

 

 İç Mekân Bitkileri,  Dış Mekân Bitkileri,  Kesme Çiçek,  Peyzaj,  Çiçek Düzenleme,  Sebze Yetiştirme,  Meyve Yetiştirme dallarında eğitim verilmektedir.

 

Eğitim ve Kariyer İmkânları

 

Meslek liselerinin Bahçecilik alanından mezun olanlar, “Yükseköğretime Geçiş Sınavı”nda başarılı ise lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili programlarına devam edebilirler veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilirler.

 

Kesme çiçek, iç mekân süs bitkileri, dış mekân süs bitkileri, sebze ve meyve yetiştiricileri kendi işletmelerini kurabilir veya özel işletmelerde çalışabilirler.

 

Kesme çiçek yetiştiricileri ayrıca çiçekçi dükkânlarında, kesme çiçek kooperatiflerinde, belediyelerin park ve bahçeler müdürlüklerinde görev yapabilmektedir.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.