Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Bilişim Teknolojileri Tanıtımı

ALAN: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

    ALANIN TANIMI
    Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Bilişim Teknolojileri alanı altında yer alan dallarda,sektörün ihtiyaçları ve bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DALPROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. BİLGİSAYAR TEKNİK SERVİSİ
    Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri vebilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımıkurulumu, arıza giderme ve kontrol sistemleridevreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. AĞ İŞLETMENLİĞİ
    Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımkurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yollarıve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımkurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları,geniş ağ sistemleri için yönlendirme ve yönlendirmeyönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3. VERİ TABANI PROGRAMCILIĞI
    Tanımı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımkurulumu,veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu,veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılımgeliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımkurulumu, veri tabanı ve programlama dilininkurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi,yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma, yedekalma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    4. WEB PROGRAMCILIĞI
    Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımolarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfasıtasarımına ve programlama dilleri yardımıylaetkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımolarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfasıtasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimliweb uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknikelemanlar yetiştirmek,amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Bilişim Teknolojileri alanıaltında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmayauygun olmalıdır.
    İSTİHDAM
    ALANLARI
    Bilişim Teknolojileri alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda;
    1. Bilgisayar teknik servisi hizmeti veren bilgisayarfirmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında,
    2. Ağ kurulum ve yönetimi hizmeti veren ya da buhizmete ihtiyaç duyan firma, kamu kurum vekuruluşlarında,
    3. Kullanıcı ara yüzüne sahip uygulama ve veri tabanıprogramları kullanımı ve yönetimi hizmeti veren yada bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kamu kurumve kuruluşlarında,
    4. Web tasarımı hizmeti veren veya web ortamındaçalışan etkileşimli programlar hazırlayan yazılımşirketlerinde ya da bu hizmetlere ihtiyaç duyanfirma, kamu kurum ve kuruluşlarında vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın meslekî ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Bilişim Teknolojisialanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Bilişim Teknolojilerialanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimiolan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde BilişimTeknolojileri alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, BilişimTeknolojileri alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Bilişim Teknolojileri alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, bilişim sektöründeyer alan firmalar, meslek odaları ve meslek elemanlarıile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Bilişim Teknolojisi alanının temel yeterliklerinesahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Bilişim Teknolojileri alanı haftalık ders çizelgesinde yeralan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.