Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı Tanımı

ALAN: BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

    ALANIN TANIMI
    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı altında yer alandalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı altında yer alandallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1.TIBBİ GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ
    Tanımı : Tıbbi görüntüleme cihazlarında kurulum,montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyon yapmayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı : Tıbbi görüntüleme cihazlarının kurulumunu,montajını, bakımını, arızasını giderme vekalibrasyonunu yapma yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2.TIBBİ LABORATUVAR VE HASTA DIŞIUYGULAMA CİHAZLAR
    Tanımı : Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulamacihazlarında kurulum, montaj, bakım, arıza giderme vekalibrasyon yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Tıbbi laboratuvar ve hasta dışı uygulamacihazlarının kurulumunu, montajını, bakımını, arızasınıgiderme ve kalibrasyonunu yapma yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3.YAŞAM DESTEK VE TEDAVİ CİHAZLARI
    Tanımı : Yaşam-destek ve tedavi cihazlarındakurulum, montaj, bakım, arıza giderme ve kalibrasyonyapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı : Yaşam-destek ve tedavi cihazlarınınkurulumunu, montajını, bakımını, arızasını giderme ve
    kalibrasyonunu yapma yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    4.FİZYOLOJİK SİNYAL İZLEME TEŞHİS VE KAYITCİHAZLARI
    Tanımı : Fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıtcihazlarında kurulum, montaj, bakım, arıza giderme vekalibrasyon yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Fizyolojik sinyal izleme teşhis ve kayıtcihazlarının kurulumunu, montajını, bakımını, arızasınıgiderme ve kalibrasyonunu yapma yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Biyomedikal CihazTeknolojileri alanı altında yer alan meslekleringerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAM ALANLARI
    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
    1. Biyomedikal cihaz üretim firmaları,
    2. Biyomedikal cihaz ithalatçıları,
    3. Biyomedikal teknik servis firmaları,
    4. Kalibrasyon laboratuvarları,
    5. Kamu ve özel hastanelerinin tıbbi cihaz teknikservisleri,
    6. Laboratuvar ve görüntüleme merkezleri vbyerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program Mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Biyomedikal CihazTeknolojileri alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Biyomedikal CihazTeknolojileri alanında eğitim almış ve tercihensektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev
    almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğindeBiyomedikal Cihaz Teknolojileri alanında sektördeneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek
    elamanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, BiyomedikalCihaz Teknolojileri alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Biyomedikal CihazTeknolojileri alanı haftalık ders çizelgesi, dersler vemodüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibiuygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, Biyomedikal cihazfirmaları, meslek odaları, hastane ve sağlık merkezleriile teknik servis atölyeleri ve meslek elemanları ileişbirliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri alanı; haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.