Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Denizcilik Alanı Tanıtımı

    ALAN: DENİZCİLİK                    

    ALANIN TANIMI
    Denizcilik alanı; alan altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Denizcilik alanı altında yer alan mesleklerde,sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARITANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. GEMİ YÖNETİMİ
    Tanımı: Gemi yönetimi (Vardiya Zabitliği) ile ilgilitemel yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Gemi yöneticiliği mesleğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    2. MAKİNE ZABİTLİĞİ
    Tanımı: (Gemi) Makine zabitliğinin, gemimakinelerinin işletim, bakım ve onarımyeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Makine zabitliği mesleğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    3. GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME
    Tanımı: Gemi elektroniği ve haberleşme (TelsizElektronik Zabiti) elemanının yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen
    daldır.Amacı: Gemi elektroniği ve haberleşmemesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    4. GEMİ OTOMASYONU
    Tanımı: Gemi otomasyonu elemanınınyeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Gemi otomasyonu mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    5. YAT KAPTANLIĞI
    Tanımı: Yat kaptanının sahip olduğu, yatı sevk,idare ve yatta turizm faaliyetlerini yürütmeyeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve
    öğretim verilen daldır.Amacı: Yat kaptanlığı mesleğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    6. BALIKÇI GEMİSİ KAPTANLIĞI
    Tanımı: Balıkçı gemisi kaptanının sahip olduğu,balıkçı gemisini sevk, idare ve avlama yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilendaldır.Amacı: Balıkçı gemisi kaptanlığı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    7. SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
    Tanımı: Su ürünleri üretimi elemanınınyeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Su ürünleri üretimi ve yetiştiriciliğimesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    1. Öğrencilerin sağlık durumu, Denizcilik alanıaltında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
    2. Denizcilik alanında eğitim görecek öğrenciler,gemi adamları yönetmeliğine göreyetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından gemiadamı olabileceklerine dair sağlık belgesialırlar.
    İSTİHDAM ALANLARI
    Denizcilik alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda;
    1. İlgili mevzuatlar doğrultusunda gemilerde,
    2. Denizcilikle ilgili kuruluşlarda,
    3. Su ürünleri üretim çiftliklerinde,
    4. Su ürünleri ile ilgili kuruluşlarda vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ilebelge ve sertifika programlarının uygulandığı
    her tür ve derecedeki örgün ve yaygın meslekive teknik eğitim-öğretim kurumlarındauygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Denizcilikalanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Denizcilik alanındaeğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olanalan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğindeDenizcilik alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim KurumlarıSınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitliölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerineyaptıkları tüm öğrenim faaliyetlerideğerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısıbelirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikeygeçişlere olanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomayagötüren tüm programlar ve dallar arasındageçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci,Denizcilik alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınavsonuçlarına göre diğer yüksek öğrenimkurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm derslerve modüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veyamezun olduğunda, kazandığı yeterliklerigösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim
    programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilereeş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterliklersertifikaya yönelik belgelendirmelerdedeğerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9.sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireyselöğrenme için ayrılmış dağılımı, Denizcilik alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile
    ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEM VETEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikleruygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvikedilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelikyöntem ve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİ YAPILACAKKURUM VEKURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretimfaaliyetleri, istihdam olanakları ve planlamakonularında çevredeki üniversiteler, belediyeler,sivil toplum örgütleri, Tarım Bakanlığı, DenizcilikMüsteşarlığı, Gemi Makineleri İşletmeMühendisleri Odası, Deniz Ticaret Odası, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü, Liman Başkanlığı,Denizcilik firmaları ve meslek elemanları ile işbirliğiyapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğeyönelik olarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Denizcilik alanının temel yeterliklerine sahipolabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Denizcilik alanı haftalık ders çizelgesinde yer alandersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.