Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Gazetecilik Alanı Tanıtımı

  ALAN: GAZETECİLİK

  ALANIN TANIMI
    Gazetecilik alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Gazetecilik alanı altında yer alan mesleklerde; sektörün ihtiyaçları ile teknolojik ve toplumsal gelişmeler doğrultusunda, gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

   DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. YAZILI BASIN MUHABİRLİĞİ
    Tanımı: Medya sektöründe gündemi takip etme, haberdeğeri taşıyan olayla ilgili bilgi ve belgeleri toplama vehaber yazma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimve öğretim verilen daldır.Amacı: Yazılı basın muhabirliği mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    2. TV MUHABİRLİĞİ
    Tanımı: Medya sektöründe; televizyon aracılığı ilegeniş kitlelere ulaştırılacak haberleri araştırma, toplama, yazma ve kurgulayarak yayına hazır hâlegetirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır. Amacı: Televizyon muhabirliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    3. SAYFA SEKRETERLİĞİ
    Tanımı: Yazılı basın kuruluşlarında haber, ilan,fotoğraf ve resim gibi materyalleri, masaüstü yayıncılık programlarını kullanarak okuyucunun ilgisini çekecekşekilde düzenleme, gazetenin basıma hazır hâlegelme sürecinde gerekli çalışmaları yapmayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Sayfa sekreterliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    4. FOTO MUHABİRLİĞİ
    Tanımı: Medya sektöründe haber fotoğrafı çekme,fotoğrafları bilgisayar ortamına aktarma ve basılmayahazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Foto muhabirliği mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Gazetecilik alanı altındayer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygunolmalıdır.
    İSTİHDAM ALANLARI
    Gazetecilik alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
    1. Yazılı basın kuruluşlarında,
    2. Görsel ve işitsel medya kuruluşlarında,
    3. Haber ajanslarında vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VE DONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Gazetecilik alanıstandart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Gazetecilik alanındaeğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alanöğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğindeGazetecilik alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Gazetecilikalanının devamı niteliğindeki programların veya bualana en yakın programların uygulandığı meslekyüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya dasınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Gazetecilik alanı haftalık dersçizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendilerine öğrenmeye teşvikedilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Gazetecilik alanının temel yeterliklerine sahipolabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
    Gazetecilik alanı haftalık ders çizelgesinde yer alandersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.