Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Alanı Tanıtımı

  ALAN: BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK

    ALANIN TANIMI
    Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı altında yer alandalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterliklere sahip, gelişmelere uyum sağlayan nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DALPROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. HUKUK SEKRETERLİĞİ DALI
    Tanımı: Hukuk sekreterliği mesleğiningerektirdiği,günlük işler, dava hizmetleri, toplantı veseyahat organizesi ile ilgili gerekli olan bilgi ve
    becerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Hukuk sekreterliği mesleğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. TİCARET SEKRETERLİĞİ DALI
    Tanım: Ticaret sekreterliği mesleğinin gerektirdiğihizmetleri yürütmek için gerekli olan ofis yönetimi,iletişim, bildirimler ve ödemeler ile ilgili bilgi vebecerileri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Ticaret sekreterliği mesleğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3. TIP SEKRETERLİĞİ DALI
    Tanım: Tıp sekreterliği mesleğinin gerektirdiğihizmetleri yürütmek için gerekli olan günlük işler,belgeler, hasta ve tedavi hizmetleri bilgi ve becerilerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Tıp sekreterliği mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    4. YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ DALI
    Tanım: Yönetici sekreterliği mesleğinin gerektirdiğiofis makineleri, iletişim, sunum, toplantı ve seyahathizmetleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Yönetici sekreterliği mesleğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Büro Yönetimi SekreterlikAlanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAMALANLARI
    Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterliklere paralel olarak tüm sektörlerin ofislerindebüro ve sekreterlik hizmetlerinde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Büro Yönetimi veSekreterlik alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Büro Yönetimi veSekreterlik alanında eğitim almış ve tercihensektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev
    almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde BüroYönetimi Sekreterlik alanında sektör deneyimi olanusta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere
    olanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, BüroYönetimi ve Sekreterlik alanının devamıniteliğindeki programların veya bu alana en yakınprogramların uygulandığı meslek yüksek okulunasınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarınagöre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercihedebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Büro Yönetimi ve Sekreterlikalanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ileilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında İŞKUR,meslek odaları, barolar, üniversiteler, sivil toplumörgütleri, KOBİ ve büyük ölçekli diğer firmalar vemeslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM- ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanı haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındakimodüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamalarıyapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.