Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı Tanıtımı

ALAN: ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

     ALANIN TANIMI
    Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı altında yeralan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanı altında yeralan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekî yeterlikleri kazanmış nitelikli meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. MEKATRONİK DALI
    Tanımı : Mekatronik teknisyeninin ve alt mesleklerinsahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimve öğretim verilen daldır. Amacı: Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanındamekatronik teknisyenliği mesleğinin ve sertifikaprogramları ile yetiştirilen alt mesleklerin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2.ENDÜSTRİYEL KONTROL DALI
    Tanımı : Endüstriyel kontrol ve alt mesleklerin sahipolduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanındaendüstriyel kontrol mesleğinin ve sertifika programlarıile yetiştirilen alt mesleklerin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Endüstriyel OtomasyonTeknolojileri alanı altında yer alan meslekleringerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAMALANLARI
    Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanındanmezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslektekazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
    1. Otomotiv,
    2. Plastik,
    3. Makine,
    4. Tekstil,
    5. Gemi Otomasyonu,
    6. Enerji,
    7. Petrokimya,
    8. Tarım,
    9. Gıda,
    10. Tıp Elektroniği,
    11. Savunma,
    12. Uçak,
    13. İletişim vb.yerlerde çalışabilir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için EndüstriyelOtomasyon Teknolojileri alanı standart donanımlarıve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlarsağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında EndüstriyelOtomasyon Teknolojileri alanında eğitim almış vetercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenlerigörev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğindeEndüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanındasektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen vemeslek elamanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, EndüstriyelOtomasyon Teknolojileri alanının devamıniteliğindeki programların veya bu alana en yakınprogramların uygulandığı meslek yüksek okulunasınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarınagöre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercihedebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Endüstriyel OtomasyonTeknolojileri alanı haftalık ders çizelgesi, dersler vemodüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibiuygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, endüstriyelotomasyon sektöründe yer alan firmalar, meslekodaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarakyönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel meslekî yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı HaftalıkDers Çizelgesi’nde yer alan dersler ve bu derslerinaltındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretimuygulamaları yapılır.

 

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.