Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Eğlence Hizmetleri Alanı Tanıtımı

    ALAN: EĞLENCE HİZMETLERİ

    ALANIN TANIMI
    Eğlence Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Eğlence Hizmetleri alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1.ANİMATÖRLÜK
    Tanımı: Eğlence hizmetleri alanında animatörün sahipolduğu, sahne, spor ve oyun aktiviteleri, genel kültür, estetik ve planlama yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Eğlence hizmetleri alanında animatörlük mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. ÇOCUK ANİMATÖRLÜĞÜ
    Tanımı: Çocuk kulüplerinde çocuk animatörlerinin sahipolduğu, çocuk organizasyonları, çocuk aktiviteleri ve etkinlik planlaması ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Eğlence Hizmetleri alanında çocuk animatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    1. Öğrencilerin sağlık durumu, eğlence hizmetleri alanıaltında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
    2. Okulda, gerektiğinde, ilgili mevzuat doğrultusunda komisyon oluşturularak mülakat yapılır. Başvuran öğrenciler; fiziki görünüm, mesleğe ilgi ve yatkınlığı,anlama-kavrama, ifade ve ikna becerisi, özelyetenek, kişisel özellikler, vb. konularda değerlendirilir ve başarılı olanların kayıtları yapılır.
    İSTİHDAMALANLARI
    Eğlence Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
    1. Animasyon departmanlarında,
    2. Çocuk kulüplerinde
    3. Organizasyon şirketlerinde vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge vesertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimöğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Eğlence Hizmetlerialanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Eğlence Hizmetlerialanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde EğlenceHizmetleri alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından, devlettiyatroları, devlet opera ve balesi sanatçıları ve teknik elemanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tümöğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tümprogramlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, EğlenceHizmetleri alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya dasınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Eğlence Hzmetleri alanı haftalıkders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEM VETEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem veteknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUM VEKURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki konaklama işletmelerinin animasyon departmanları,meslek odaları, organizasyon şirketleri, animasyon firmaları ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
    2. Eğlence Hizmetleri alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Eğlence Hizmetleri alanı haftalık ders çizelgesinde yeralan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.