Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı Tanıtımı

     ALAN: ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

    ALANIN TANIMI
    Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
    1. BOBİNAJ
    Tanımı : Bobinajcının sahip olması gereken elektrik motorlarının bakımı, onarımı ve transformatörlerin imalatını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı : Çeşitli, elektrik motorlarının bakım onarımınıyapma ve transformatörlerin imalatını yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek.
    2. BÜRO MAKİNELERİ TEKNİK SERVİSİ
    Tanımı : Büro makineleri teknik servisi elemanının sahip olması gereken, fotokopi, priport, faks makineleri, nokta vuruşlu yazıcı, yazarkasa, yazıcı, para sayma vb.cihazlar kullanma, elektrik-elektronik, mekanik arızalarınıtespit etme ve onarımını yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Büro makinelerinin kullanımını, bakımını ve her
    türlü arızasını bulup hatasız onarabilme yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek.
    3. ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANOMONTÖRLÜĞÜ
    Tanımı : Elektrik tesisatları ve pano monitörlüğü meslekelemanının sahip olması gereken, bina içi ve dışı elektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarının kurulumunu vebakım onarımını yapma yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Elektrik-elektronik sektöründe; bina içi ve dışıelektrik tesisatının ve tüm elektrik panolarınınkurulumunu ve bakım onarımını yapabilecek yeterlikleresahip meslek elemanları yetiştirmek.
    4. ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TEKNİK SERVİSİ
    Tanımı: Elektrikli ev aletleri teknik servis elemanınınsahip olması gereken, ev ve iş yerlerinde; soğutma,ısıtma, pişirme, temizlik ve kişisel bakım cihazlarınınbakım, onarım ve montajını yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Soğutma, ısıtma, pişirme, temizlik ve kişiselbakım cihazlarının bakım, onarım ve montajına yapmayeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek.
    5. ELEKTROMEKANİK TAŞIYICILAR BAKIM ONARIM
    Tanımı : Elektromekanik taşıyıcılar bakım ve onarımelemanının sahip olması gereken, canlı, cansızmateryali kapalı ya da açık alanda düşey, yatay veyaeğimli olarak taşıyabilen asansör, yürüyen merdiven,yürüyen yol ve vincin emniyetli ve sorunsuz bir şekildeçalışmasını sağlama yeterlikleri kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe her tür canlı,cansız materyali kapalı ya da açık alanda düşey, yatayveya eğimli olarak taşıyabilen asansör, yürüyenmerdiven, yürüyen yol ve vincin emniyetli işlemesinisağlayacak, bakım ve onarımını yapabilecek yeterlikleresahip meslek elemanları yetiştirmek.
    6. ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM
    Tanımı : Endüstriyel bakım ve onarım elemanının sahipolması gereken, fabrika, atölye vb. işletmelerdekielektrik elektronik sistemlerin bakım ve onarımını yapmayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki elektrikelektronik sistemlerin bakım ve onarımına ilişkinişlemleri, yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslekelemanları yetiştirmek.
    7. GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ
    Tanımı: Görüntü ve ses sistemleri teknik serviselemanın sahip olması gereken, Görüntü, ses veışıklandırma sistemlerinin kurulum, bakım ve onarımişlemlerini yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Görüntü ve ses sistemleri ile ışıklandırmasistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemleri içingerekli mesleki yeterliklere sahip teknik elemanlarıyetiştirmek.
    8. GÜVENLİK SİSTEMLERİ
    Tanımı : Güvenlik sistemleri servis elemanının sahipolması gereken, yangın algılama, CCTV (kapalı devregüvenlik sistemleri), soygun alarm, geçiş kontrolsistemleri ile ilgili tüm işlemleri yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Binalara ait yangın algılama, CCTV (kapalıdevre güvenlik sistemleri), soygun ihbar, geçiş kontrolsistemleri tesisi, kurulum, bakım ve onarımına ilişkinişlemleri yapma yeterliklerine sahip nitelikli meslekelemanları yetiştirmek.
    9. HABERLEŞME SİSTEMLERİ
    Tanımı: Haberleşme sistemleri servis elemanının sahipolması gereken, mobil iletişim cihazları, telli haberleşmesistemleri, uydu ve yerel anten sistemlerinin bakım veonarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Elektrik-elektronik sektörünün haberleşmesistemleri dalında ihtiyaç duyulan yeterliklere sahipkalifiye teknik elemanlar yetiştirmek.
    10. OTOMASYON SİSTEMLERİ
    Tanımı : Otomasyon sistemleri servis elemanının sahipolması gereken, otomatik kumanda, hidrolik- pnomatik,PLC , servo motor, robot kolları, mikro denetleyici vescada sistemlerinin bakım ve onarımını yapmayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretimverilen daldır.Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe, otomasyonsistemlerinin bakım ve onarımını yapma yeterliklerine
    sahip nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek.
    11. YÜKSEK GERİLİM SİSTEMLERİ
    Tanımı: Yüksek gerilim sistemleri servis elemanınınsahip olması gereken, yüksek gerilim tesislerinin, iletim,dağıtım ve koruma sistemlerinin kurulumu ve bakımonarımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Elektrik-elektronik sektöründe yüksek gerilimsistemlerinin güvenli ve emniyetli bir biçimde kurulum,bakım ve onarımını yapabilecek yeterliklere sahipnitelikli meslek elemanları yetiştirmek.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Elektrik-ElektronikTeknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiğiişleri yapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAMALANLARI
    Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
    1. Elektrik makineleri bobin sarım atölyelerinde ,
    2. Büro makineleri teknik servislerinde,
    3. Elektrik tesisatçılarında,
    4. Elektrik pano kurulum atölyelerinde,
    5. Asansör ve yürüyen merdiven teknik servislerinde,
    6. Elektrikli ev aletleri teknik servislerinde,
    7. Güvenlik sistemleri teknik servislerinde,
    8. Haberleşme ve iletişim cihazları teknik servislerinde,
    9. Televizyon ve radyo tamir atölyelerinde,
    10. Seslendirme ve ışık sistemleri teknik servisinde,
    11. Endüstriyel fabrika ve atölyelerde,
    12. Yüksek gerilim proje taahhüt firmalarında,
    13. Elektrik tesisatı proje taahhüt firmalarında vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge vesertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitimöğretimkurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Elektrik-ElektronikTeknolojisi alanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Elektrik-ElektronikTeknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektördeneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında sektör deneyimi olanusta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tümöğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerindersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tümprogramlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Elektrik-Elektronik Teknolojisialanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ileilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEM VETEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem veteknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, elektrik elektronikfirmaları, elektrik-elektronik sistemlerinin kurulum, bakımve onarımın yapıldığı yerler ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
    2. Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir. 4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
    Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.