Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

El sanatları Teknolojisi Alanı Tanıtımı

     ALAN: EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ
    ALANIN TANIMI    El Sanatları Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

    ALANIN AMACI
    El Sanatları Teknolojisi alanı altında yer alandallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DALPROGRAMLARITANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. EL DOKUMA
    Tanımı: El Dokumacısının yaptığı; İpleri boyama,dokuma araç gereçlerini kullanma, dokumaya hazırlıkyapma, dokuma yapma ve dokumayı bitirmeyeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: El dokuma sektöründe el dokumacısımesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. HALI DESİNATÖRLÜĞÜ
    Tanımı: Halı desinatörünün yaptığı; halı deseninielde ve bilgisayarda hazırlama ve desenirenklendirme, araç gereçlerini kullanma ve dokuma
    yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Halı sektöründe halı desinatörlüğümesleğinin yeterliklerine sahip nitelikli meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3. DEKORATİF EL SANATLARI
    Tanımı: Dekoratif el sanatları üreticisinin yaptığı;geleneksel ve yöresel ürün hazırlama, giyim ve evaksesuarları yapma yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Turistik el sanatları sektöründe dekoratif elsanatları üretimi mesleğinin yeterliklerine sahipnitelikli meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    4. EL VE MAKİNE NAKIŞI
    Tanımı: El ve Makine nakışçının yaptığı, tekniğeuygun olarak elde ve makinede nakış işleme veürünü kullanıma hazır hale getirme yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilendaldır.Amacı: Nakış sektöründe nakışçısı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    5. SANAYİ NAKIŞI
    Tanımı: Sanayi nakışçısının yaptığı, desenprogramını kullanma ve sanayi makinesinde tekniğeuygun işleme yaparak nakışlı ürün oluşturma
    yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Nakış sektöründe sanayi nakışlarımesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    6. DEKORATİF EV TEKSTİLİ
    Tanımı: Dekoratif ev tekstili üreticisinin yaptığı;evlerde kullanılan tekstil ve çeyiz ürünleri hazırlamayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Dekoratif ev tekstili üreticisi mesleğininyeterliklerine sahip nitelikli meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, El Sanatları Teknolojisialanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAM ALANLARI
    El Sanatları alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda;
    1. Dokuma fabrikaları,
    2. Dokuma ve boya atölyeleri,
    3. Halı deseni hazırlayan işletmeler,
    4. Turistik ve hediyelik eşya üretimi yapan işletmeler,
    5. El halısı dokuyan atölyeler,
    6. Sanayi nakışı yapan işletmeler,
    7. Desen üretimi yapan işletmeler,
    8. Lazerle aplike kesen firmalar,
    9. Çeyiz yapan işletmeler,
    10. El nakışı üretimi yapan atölyeler,
    11. Makine nakışı üretimi yapan atölyeler,
    12. Moda evleri,
    13. Brode deseni hazırlayan firmalar,
    14. Brode nakışı yapan firmalar,
    15. Perdeciler,
    16. Yorgancılar,
    17. Döşemeciler,
    18. Mefruşat mağazaları,
    19. Ev tekstili işletmeleri,
    20. Kendi işyerinde veya evinde vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için El SanatlarıTeknolojisi alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında El SanatlarıTeknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektördeneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde ElSanatları Teknolojisi alanında sektör deneyimiolan usta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere
    olanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, El SanatlarıTeknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, El Sanatları Teknolojisi AlanıHaftalık Ders Çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİMYÖNTEM VETEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAKKURUM VEKURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında,çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, dokumave nakış firmaları, boya, nakış ve dokuma atölyeleri,ilgili meslek odaları ve öğrencinin çevrede konuylailgili olarak iletişim kurabileceği araştırma, gözlem veuygulama yapabileceği her türlü kurum ve kuruluşlarmeslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala yönelik olaraköğrenci;
    1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. El Sanatları Teknolojisi alanının temel yeterliklerinesahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    El Sanatları Teknolojisi alanı haftalık dersÇizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındakimodüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamalarıyapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.