Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Gıda Teknolojisi Alanı Tanıtımı

    ALAN: GIDA TEKNOLOJİSİ

   ALANIN TANIMI
    Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Gıda Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçlarına ve gıda mevzuatlarına uygun üretim yapabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmelerdoğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. SÜT İŞLEME
    Tanımı: Gıda sektöründe, hijyenik şartlarda süt veürünlerinin teknolojik üretimini yapma yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilendaldır.Amacı: Süt ve Süt Ürünleri Operatörlüğü mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. HUBUBAT İŞLEME
    Tanımı: Gıda sektöründe, hijyenik şartlarda hububatve ürünlerinin teknolojik üretimini yapma yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitimve öğretim verilendaldır.Amacı: Hububat ve Hububat Ürünleri Operatörlüğümesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3. GIDA KONTROL
    Tanımı: Gıda laboratuvarlarında duyusal, fiziksel,kimyasal ve mikrobiyolojik analiz ve kontrol yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Gıda Laboratuvar Teknisyenliği mesleğininyeterliliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek
    amaçlanmaktadır.
    4. ÇAY ÜRETİMİ VE İŞLEME
    Tanımı: Gıda sektöründe, çay yetiştirme, hasat vehijyenik şartlarda çay çeşitlerinin üretimini yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimeverilen daldır.Amacı: Çay Üreticiliği ve Operatörlüğü mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek
    amaçlanmaktadır.
    5. SEBZE VE MEYVE İŞLEME
    Tanımı: Gıda sektöründe, hijyenik şartlarda, sebzeve meyve ürünlerinin teknolojik üretimini yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitime veöğretime verilen daldır.Amacı: Sebze-Meyve ve Ürünleri Operatörlüğümesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları
    yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    6. ZEYTİN İŞLEME
    Tanımı: Gıda sektöründe, hijyenik şartlarda sofralıkzeytin ve zeytinyağının teknolojik üretimini yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimeverilen daldır.Amacı: Sofralık Zeytin ve Zeytinyağı Operatörlüğümesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Gıda Teknolojisi alanıaltında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAM ALANLARI
    Gıda Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda;
    1. Kamu, işletme ve özel laboratuarlarda,
    2. Kalite kontrol laboratuarlarında,
    3. Süt ürünleri üreten işletmelerde,
    4. Sebze ve meyve ürünleri üreten işletmelerde,
    5. Hububat ürünleri üreten işletmelerde,
    6. Zeytin ürünleri üreten işletmelerde,
    7. Çay üretimi yapan işletmelerde vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Gıda Teknolojisialanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Gıda Teknolojisialanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimiolan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde GıdaTeknolojisi alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçişyapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, GıdaTeknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakınprogramların uygulandığı meslek yüksek okulunasınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarınagöre diğer yüksek öğrenimkurumlarını tercihedebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm derslerve modüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterliklersertifikaya yönelik belgelendirmelerdedeğerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Gıda Teknolojisi alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikleruygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularındaçevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, gıdaüretim işletmeleri ve meslek elemanları ile işbirliğiyapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Gıda Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahipolabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Gıda Teknolojisi alanı; haftalık ders çizelgesinde yeralan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.