Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Grafik ve Fotoğraf Alanı Tanıtımı

     ALAN: GRAFİK VE FOTOĞRAF

     ALANIN TANIMI
    Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Grafik ve Fotoğraf alanı altında yer alan dallarda,sektörün ihtiyaçları bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DALPROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1.GRAFİK
    Tanımı: Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleyeulaştırmak amacıyla tasarımları elle ve bilgisayarlasanatsal ölçütler içinde hazırlama yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında grafikerlikmesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2.FOTOĞRAF ÇEKİM
    Tanımı: Ürün veya konunun fotoğrafını çekme, çektiğifotoğrafları baskıya hazır hâle getirme yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında fotoğraf çekimelemanı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3.FOTOĞRAF BASKITanımı: Çeşitli özelliklerdeki, klasik veya otomatik banyo ve baskı sistemlerinin çalışmaları hakkındayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Grafik ve Fotoğraf alanı altında fotoğraf baskıoperatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Grafik ve Fotoğrafalanıaltında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAMALANLARI
    Grafik ve Fotoğraf alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda;
    1. Orta ve büyük ölçekli matbaa ve yayınkuruluşlarında,
    2. Grafik tasarım stüdyolarında,
    3. Reklam ajanslarında,
    4. Televizyon, gazete vb. basın kuruluşları,
    5. Fotoğraf stüdyoları,
    6. Fotoğraf laboratuvarları,
    7. Bünyesinde tanıtım birimi bulunan tüm kurum vekuruluşlarda vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Grafik ve Fotoğrafalanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Grafik ve Fotoğrafalanında eğitim almış alan öğretmenleri görevalmalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Grafik veFotoğraf alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Grafik veFotoğraf alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Grafik ve Fotoğraf alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, grafik ve fotoğrafsektöründe yer alan işletmeleri, meslek odaları vemeslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Grafik ve Fotoğraf alanının temel yeterliklerinesahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Grafik ve Fotoğraf alanı; haftalık ders çizelgesinde yeralan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

   

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.