Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Alanı Tanıtımı

     ALAN: GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

     ALANIN TANIMI
    Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yeralan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı altında yeralan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel veteknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. SAÇ BAKIMI
    Tanımı: Kuaförün sahip olduğu, saç şekillendirme,saç renklendirme, saç kesimi ve saç bakımı yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanındakuaförlük mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2.GÜZELLİK HİZMETLERİ
    Tanımı: Güzellik uzmanın sahip olduğu, yüz vevücut bakımı ile ilgili temel işlemleri tekniğine uygunyapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerialanında güzellik uzmanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    3. VÜCUT BAKIMI VE MASAJ
    Tanımı: Vücut bakımı ve masaj elemanının sahipolduğu, özel masaj ve vücut bakımlarıyla ilgiliişlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilendaldır.Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanındavücut bakımı ve masaj bakım elemanımesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır
    4.MAKYAJ
    Tanımı: Makyaj elemanının sahip olduğu, makyaj,artistik ve plastik makyaj, ileri makyaj teknikleri ileilgili işlemleri tekniğine uygun yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilendaldır.Amacı: Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanındamakyaj elemanı(makyöz-makyör) mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Güzellik ve Saç BakımHizmetleri alanı altında yer alan meslekleringerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAM ALANLARI
    Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanından mezunolan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
    1. Bayan ve erkek kuaför salonlarında,
    2. Güzellik salonları ve merkezlerinde,
    3. Masaj salonları ve merkezlerinde,
    4. Kaplıca ve banyo tesislerinde,
    5. Termal otellerde,
    6. SPA, thallosso terapi ve bakım merkezlerinde,
    7. Spor merkezleri ve salonlarında,
    8. TV kanallarında,
    9. Tiyatro salonlarında,
    10. Sinema stüdyolarında,
    11. Kozmetik satış noktaları,
    12. Kozmetik imalatçılarında,
    13. Kamu kurum kuruluşları içerisindeki kuaför vegüzellik salonları vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Kuaförlük ve SaçBakım Hizmetleri alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Güzel l ik ve SaçBakım Hizmetleri alanında eğitim almış vetercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenlerigörev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğindeKuaförlük ve Saç Bakım Hizmetleri alanındasektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen vemeslek elamanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Güzellik veSaç Bakım Hizmetleri alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireyselöğrenme için ayrılmış dağılımı, Güzellik ve SaçBakım Hizmetleri alanı haftalık ders çizelgesi,dersler ve modüller ile ilgili açıklamalardabelirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelikyöntem ve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularındaçevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, sektör,meslek odaları ve meslek elemanları ile işbirliğiyapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİGüzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanı haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerinaltındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretimuygulamaları yapılır.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.