Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı Tanıtımı

      ALAN: HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

   ALANIN TANIMI
    Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı altındayer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, teknolojik ve toplumsal gelişmeler doğrultusunda gerekli olanmesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DALPROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. HALKLA İLİŞKİLER
    Tanımı: Halkla ilişkiler elemanının sahip olduğu,kurum ve kuruluşlarda; kurumu tanıtma, kurumunçalışmaları ve kurum hakkında çevrede olumluizlenimler oluşturabilecek ilişkileri kurma ve bu amaçlagerekli faaliyetleri planlanma, geliştirme ve yürütme
    yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetlerialanında Halkla ilişkiler mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2.MÜŞTERİ TEMSİLCİLİĞİ
    Tanımı: Müşteri temsilciliği elemanının sahip olduğu,şirketleri müşterilere, müşterileri şirketlere tanıtan,müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini sağlamakiçin gerekli çalışmaları yürütme yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetlerialanında Müşteri Temsilciliği mesleğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3.KAMUOYU ARAŞTIRMACILIĞI
    Tanımı: Kamuoyu Araştırmacısının sahip olduğu,sosyal ve ekonomik konularla, müşterilerden gelentalep doğrultusunda bilimsel araştırma yöntem vetekniklerini kullanarak sonuca ulaşılmasını sağlamayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetlerialanında Kamuoyu Araştırmacılığı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    4. ORGANİZASYON SORUMLUSU
    Tanımı: Organizasyon sorumlusunun sahip olduğu,organizasyon düzenleme sürecini takip etme, temeldüzeyde proje geliştirme, mekân düzenleme vesüsleme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetlerialanında organizasyon sorumlusu mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    5. FUAR ORGANİZASYONU
    Tanımı: Fuar organizasyon sorumlusunun sahipolduğu, fuar organizasyonu düzenlemek için temeldüzeyde araştırma yapma, proje geliştirme, bölgeselözelliklere yönelik olarak çeşitli fuaorganizasyonlarında yürütülen faaliyetleri yerinegetirme, yardımcı hizmetleri temin etme yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetlerialanında fuar organizasyon sorumlusu mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Halkla İlişkiler veOrganizasyon Hizmetleri alanı altında yer alanmesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAMALANLARI
    Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanındanmezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslektekazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
    1. Halkla ilişkiler ve tanıtım ajanslarında,
    2. Şirketlerin halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, tanıtımbölümlerinde,
    3. Görsel ve işitsel medya kuruluşlarında,
    4. Medya takip ajanslarında,
    5. Kamuoyu ve pazar araştırma şirketlerinde,
    6. Reklâm ajanslarında,
    7. Haber ajanslarında,
    8. Çağrı merkezlerinde,
    9. Şirketlerin müşteri ilişkileri birimlerinde,
    10. Organizasyon ve fuar şirketlerinde,
    11. Turizm şirketlerinde,
    12. Ticaret odalarında vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Halkla İlişkiler veOrganizasyon Hizmetleri alanı standart donanımlarıve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlarsağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Halkla İlişkiler veOrganizasyon Hizmetleri alanında eğitim almış ve
    tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenlerigörev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Halklaİlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanında sektördeneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslekelamanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Halklaİlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanınındevamı niteliğindeki programların veya bu alanaen yakın programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınavsonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarınıtercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Halkla İlişkiler veOrganizasyon Hizmetleri alanı haftalık dersçizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalardabelirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendilerine öğrenmeye teşvikedilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, medya kuruluşları,halkla ilişkiler şirketleri, kamuoyu ve piyasa araştırmaşirketleri, medya takip şirketleri, reklam ajansları,şirketlerin halkla ilişkiler birimleri, organizasyonşirketleri, fuarcılık sektöründe hizmet veren kurum vekuruluşlar, turizm şirketleri, ticaret odaları, şirketlerinmüşteri ilişkileri departmanları ve meslek elemanları ileişbirliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Tüm alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanınıntemel yeterliklerine sahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanıhaftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve buderslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitimöğretim uygulamaları yapılır.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.