Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı Tanıtımı

   ALAN: KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

    ALANIN TANIMI
    Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanı altında yeralan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel veteknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DALPROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1.ÖNBÜRO ELEMANI
    Tanımı : Önbüro elemanı için gerekli konaklamatesisleri, konukların karşılanması, konuk ihtiyaçları vekayıtları ile ilgili konularda mesleki yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Önbüro elemanlığı mesleğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. KAT HİZMETLERİ ELEMANI
    Tanımı : Kat hizmetleri elemanı için gereklikonaklama tesisleri, kat hizmetleri, konuk hizmetleri,departmanın temizlik ve düzeni ile ilgili konulardamesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı : Kat hizmetleri elemanlığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    3.OPERASYON ELEMANI
    Tanımı : Operasyon elemanının sahip olduğu turprogramları, transfer işlemleri ve konuklarınkarşılanması yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Operasyon elemanlığı mesleğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    4. REZERVASYON ELEMANI
    Tanımı : Rezervasyon elemanının sahip olduğutransfer, yer ayırtma, konaklama işletmeleri verezervasyon ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Rezervasyon elemanının gerektirdiği, transferve tur listelerini hazırlama, yer ayırtma verezervasyon işlerini yapma yeterliklerine sahip meslek
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Konaklama ve SeyahatHizmetleri alanı altında yer alan meslekleringerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAMALANLARI
    Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanından mezunolan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
    1. Konaklama işletmelerinde (kamu ve özel),
    2. Seyahat acentelerinde,
    3. Danışma ve temizlik şirketleri vb. yerlerde çalışabilir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Konaklama veSeyahat Hizmetleri alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Konaklama ve SeyahatHizmetleri alanında eğitim almış ve tercihen sektördeneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Konaklamave Seyahat Hizmetleri alanında sektör deneyimiolan usta öğretici, teknisyen ve meslekelemanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tümprogramlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Konaklamave Seyahat Hizmetleri alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Konaklama ve SeyahatHizmetleri alanı haftalık ders çizelgesi, dersler vemodüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibiuygulanır.
    ÖĞRETİMYÖNTEM VETEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem veteknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAKKURUM VEKURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında,çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri,konaklama tesisleri ve meslek elemanları ile iş birliğiyapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olaraköğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerinaltındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretimuygulamaları yapılır.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.