Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Kuyumculuk Teknolojisi Alanı Tanıtımı

    ALAN: KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ

   ALANIN TANIMI
    Kuyumculuk Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Kuyumculuk Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olanmesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARITANIMLARI VEAMAÇLARITAKI İMALATI
    Tanımı: İmalatı yapılacak olan takıyı tasarlayan,ölçülerini belirleyerek kâğıda aktaran ve üretiminiyapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Kuyumculuk Teknolojisi alanında takıimalatçılığı mesleğinin gerektirdiği, takı tasarlama veüretme yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Kuyumculuk Teknolojisialanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAM ALANLARI
    Kuyumculuk Teknolojisi alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
    1. Küçük veya büyük ölçekli işletmelerde,
    2. Sarraflarda vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için KuyumculukTeknolojisi alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Kuyumculuk
    Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen
    sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev
    almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğindeKuyumculuk Teknolojisi alanında sektör deneyimiolan usta öğretici, teknisyen ve meslek
    elamanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçişyapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci,Kuyumculuk Teknolojisi alanının devamıniteliğindeki programların veya bu alana en yakınprogramların uygulandığı meslek yüksek okulunasınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarıngöre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercihedebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm derslerve modüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterliklersertifikaya yönelik belgelendirmelerdedeğerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9.sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireyselöğrenme için ayrılmış dağılımı, KuyumculukTeknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler vemodüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibiuygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikleruygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretimfaaliyetleri, istihdam olanakları ve planlamakonularında; çevredeki üniversiteler, sivil toplumörgütleri, kuyumcular, meslek odaları, ilgiliişletmelerdeki meslek elemanları ile iş birliğiyapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Kuyumculuk Teknolojisi alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Kuyumculuk Teknolojisi alanı haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındakimodüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamalarıyapılır.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.