Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Makine Teknolojisi Alanı Tanıtımı

 

ALAN: MAKİNE TEKNOLOJİSİ

  ALANIN TANIMI
    Makine Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Makine Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    DALPROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYELMODELLEME
    Tanımı: Endüstriyel modellemecinin sahip olduğu,endüstriyel döküm ve kalıplama tekniğine uygunüretime yönelik modelleme ve prototiplerini yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Makine teknolojisi alanında endüstriyel
    modellemeci yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. BİLGİSAYAR DESTEKLİ MAKİNE RESSAMLIĞI
    Tanımı: Makine Ressamının sahip olduğu, iki ve üçboyutlu makine ve mekanizmaları çizimlerini yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldırAmacı: Makine Teknolojisi alanında makine ressamıyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    3.ENDÜSTRİYEL KALIP
    Tanımı: Endüstriyel kalıpçının sahip olduğu, sac metalkalıpları, hacim kalıpları ve iş kalıpları imalatı yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldırAmacı: Makine Teknolojisi Alanında Endüstriyelkalıpçı yeterliklerine sahip meslek elemanları
    yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    4. BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI
    Tanımı: Bilgisayarlı makine imalatçısının sahip olduğu,klasik ve bilgisayar kontrollü üretim tezgahlarındamakine imalatı işlemlerini yapma yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Makine teknolojisi alanında Bilgisayarlı Makineimalatıçı yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    5. MERMER İŞLEME
    Tanımı: Mermer işlemecisinin sahip olduğu, mermerkesme ve işleme tezgahlarında imalat işlemleriniyapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Makine Teknolojisi alanında Mermer işlemeciyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
    6. MAKİNE BAKIM ONARIM
    Tanımı: Makine bakım ve onarımcısının sahip olduğu,makinelerin temel bakım ve onarımını yapmayeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Makine Teknolojisi alanında makine bakım veonarımcısı yeterliklerine sahip meslek elemanları
    yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu Makine Teknolojisi alanıaltında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmayauygun olmalıdır.
    İSTİHDAALANLARI
    Makine Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda;
    1. Makine Tasarım ve çizim sektöründe,
    2. Talaşlı imalat sektöründe,
    3. Endüstriyel modelleme sektöründe,
    4. Endüstriyel kalıpçılık sektöründe,
    5. Makine bakım ve onarım işlerinde,
    6. Mermercilik sektöründe vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Makine Teknolojisialanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Makine Teknolojisialanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimiolan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde MakineTeknolojisi alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elamanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, MakineTeknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Makine Teknolojisi alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler, öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, makine teknolojisisektöründe yer alan işletmeler, meslek odaları vemeslek elemanları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Makine Teknolojisi alanının temel yeterliklerinesahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Makine Teknolojisi alanı; haftalık ders çizelgesinde yeralan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.