Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Müzik Aletleri Yapımı Alanı Tanıtımı

ALAN: MÜZİK ALETLERİ YAPIMI
Müzik Aletleri Yapımı alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Müzik Aletleri Yapımı alanı altında yer alandallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel veteknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olanmesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslekelemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.
Müzik Aletleri Yapımı alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
1. MIZRAPLI HALK MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARIYAPIMI
Tanımı: Mızraplı halk müziği enstrümanlarıiçerisinde yer alan bağlama, oyma cura, çöğür vebağlama yapma yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Müzik Aletleri Yapımı alanında mızraplıhalk müziği enstrüman yapımı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
2. MIZRAPLI SANAT MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARIYAPIMI
Tanımı:Mızraplı sanat müziği enstrümanlarıiçerisinde yer alan ud, lavta, tanbur ve ud yapmayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Müzik Aletleri Yapımı alanında mızraplısanat müziği enstrüman yapımı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
3. MIZRAPLI BATI MÜZİĞİ ENSTRÜMANLARIYAPIMI
Tanımı : Mızraplı batı müziği enstrümanlarıiçerisinde yer alan gitar, mandolin, klasik gitar veakustik gitar yapma yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Müzik Aletleri Yapımı alanında mızraplıbatı müziği enstrüman yapımı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
4. YAYLI ENSTRÜMAN YAPIMI
Tanımı: Yaylı enstrümanları içerisinde yer alan;keman çalma, klasik kemençe, keman ve viyolayapma yeterliklerini kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Müzik Aletleri Yapımı alanında yaylıenstrüman yapımı mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Müzik Aletleri Yapımıalanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI
Müzik Aletleri Yapımı alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda müzik aletleri yapımısektöründe çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ilebelge ve sertifika programlarının uygulandığıher tür ve derecedeki örgün ve yaygın meslekive teknik eğitim-öğretim kurumlarındauygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Müzik AletleriYapımı alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Müzik AletleriYapımı alanında eğitim almış ve tercihensektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde MüzikAletleri Yapımı alanında sektör deneyimi olanusta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim KurumlarıSınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitliölçme araçları kullanılarak öğrencilerindeğerlendirilmesi esastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerineyaptıkları tüm öğrenim faaliyetlerideğerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısıbelirlenir.
YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikeygeçişlere olanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomayagötüren tüm programlar ve dallar arasındageçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, MüzikAletleri Yapımı alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın
programların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınavsonuçlarına göre diğer yüksek öğrenimkurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm derslerve modüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veyamezun olduğunda, kazandığı yeterliklerigösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim
programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilereeş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterliklersertifikaya yönelik belgelendirmelerdedeğerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9.sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarakplanlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireyselöğrenme için ayrılmış dağılımı, Müzik AletleriYapımı alanı haftalık ders çizelgesi, dersler vemodüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibiuygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VETEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikleruygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvikedilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelikyöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAKKURUM VEKURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretimfaaliyetleri, istihdam olanakları ve planlamakonularında çevredeki üniversiteler, sivil toplumörgütleri, Müzik Aletleri Yapımı sektöründe yer alanmeslek odaları ve meslek elemanları ile iş birliğiyapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİKAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
2. Müzik Aletleri Yapımı alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel meslekî yeterliklerikazanabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
Müzik Aletleri Yapımı alanı haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerinaltındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim
uygulamaları yapılır

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.