Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Pazarlama ve Teknoloji Alanı Tanıtımı

ALAN: PAZARLAMA VE PERAKENDE

Pazarlama ve Perakende alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Pazarlama ve Perakende alanı altında yer alandallarda, sektörün ihtiyaçları ile bilimsel ve teknolojikgelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekiyeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarınınyetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
DALPROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
1. SATIŞ ELEMANLIĞI (Perakendeci)
Tanımı: Satış elemanlığının gerektirdiği, satışişlemlerini yürütme, stok faaliyetlerini yapma ve bunlarlailgili belgeleri düzenleme yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Satış elemanı mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elamanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. SİGORTACILIK
Tanımı: Sigortacılığın gerektirdiği, mal, can ve diğersigorta edilebilir riskleri belirleme, sigorta poliçesisatma, hasar takip işlemleri yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Sigortacılık mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3. EMLAK KOMİSYONCULUĞU
TANIMI: Emlakçiliğin gerektirdiği, alım, satım, kiralamave emlak ile ilgili aracılık işleri yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.AMACI: Emlakçilik mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Pazarlama ve Perakendealanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAMALANLARI
Pazarlama ve Perakende alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
1.Tüm sektörlerin satış birimlerinde ve depolarında,
2.Sigorta şirketlerinde ve acentelerinde,
3.Emlak şirketlerinde ve acentelerinde vb.yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Pazarlama vePerakende alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Pazarlama vePerakende alanında eğitim almış ve tercihen sektördeneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Pazarlamave Perakende alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elamanlarındanyararlanılabilir.
ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tümprogramlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Pazarlama vePerakende alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Pazarlama ve Perakende alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.