Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Tekstil Teknolojisi Alanı Tanıtımı

ALANIN TANIMI
Tekstil Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.


ALANIN AMACI
Tekstil Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde,sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerdoğrultusunda gerekli olan mesleki yeterliklerikazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.


DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
1. İPLİK
Tanımı: Tekstil Teknolojisi İplik sektöründe, farklıiplikçilik sistemleri ile iplik üretebilme, meslekihesaplamaları ile elde edilen ürünlerin kalitekontrolünü yapma ve sonuçlarını yorumlamayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır. Amacı: Tekstil Teknolojisi alanında iplikçilikmesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.


2. ENDÜSTRİYEL ÖRME
Tanımı: Örme sektöründe faaliyet gösteren düzörme, yuvarlak örme, çorap örme ve düz örmekonfeksiyon yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitimve öğretim verilen daldır.Amacı: Tekstil Teknolojisi alanında endüstriyelörme mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


3. ENDÜSTRİYEL DOKUMA
Tanımı: Tekstil Teknolojisi dokuma sektöründe, hertürlü dokuma yapma yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Tekstil Teknolojisi alanında endüstriyeldokuma mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


4.TERBİYE TEKNOLOJİLERİ
Tanımı: Tekstil mamullerini boyama ve baskıyöntemleri ile renklendirme, apre işlemleri ile kalitesiniartırma, haslıklarını kontrol etme, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu test etme yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Tekstil Teknolojisi alanında terbiyeteknolojileri mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


5.TEKSTİL LABORANTLIĞI
Tanım: Tekstil materyallerinin hammaddeden alıptekstil kullanıcısına varıncaya kadar gerekli tüm
fiziksel ve kimyasal test metotları, standartlar ve kalitekontrol konusunda yeterlilik kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Tekstil Teknolojisi alanında tekstil laborantımesleğinin yeterliliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.


GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Tekstil Teknolojisi alanıaltında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmayauygun olmalıdır.


İSTİHDAM ALANLARI
Tekstil Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda;
1. Çorap fabrikaları,
2. Yuvarlak örme fabrikaları,
3. Düz örme fabrikaları,
4. Düz Örme Konfeksiyon atölyeleri,
5. Dokuma işletmeleri,
6. Dokuma kumaş tasarım büroları,
7. Tekstil fabrikaları,
8. Pamuk iplik üretimi yapan fabrikalar
9. Yün iplik üretimi yapan fabrikalar
10. Suni ve Sentetik iplik üretimi yapan fabrikalar
11. Farklı metodlarla üretim yapan İplik fabrikaları
12. Tekstil test laboratuarları,
13. Baskı atölyeleri,
14. Baskı fabrikaları,
15. Apre işletmeleri,
16. Boya işletmeleri,
17. Tekstil Teknolojisi test cihazları satış noktaları
18. Tekstil Teknolojisi satış noktalarında vb.yerlerde çalışabilirler.


EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Tekstil Teknolojisialanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.


EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Tekstil Teknolojisialanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimiolan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde TekstilTeknolojisi alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.


ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin

dersteki başarısı belirlenir.


YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, TekstilTeknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.


BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.


EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı,Tekstil Teknolojisi alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve 


ÖĞRETİMYÖNTEM VETEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik ederler.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.


İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğrenme faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularındaçevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, tekstilteknolojisi firmaları ve meslek elemanları ile iş birliğiyapılarak yönlendirilir.


ÖĞRENCİKAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala yönelik olaraköğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
2. Tekstil Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahipolabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.


EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
Tekstil Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesinde yeralan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.