Megep Alanlari-Modülleri

.Alan Tanıtımı Anestezi Ve Reanimasyon

ALANIN AMACI
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile sektörün ihtiyaçları doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış, nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMI TANIMI VE AMACI
ANESTEZİ TEKNİSYENLİĞİ Tanımı: Anestezi uzmanı sorumluluğunda ya da anestezi uzmanının olmadığı durumlarda cerrahi uzman sorumluluğunda, anestezi cihazı ve ilgili tıbbi ekipmanları kullanma, cerrahi operasyon süresince hastaya anestezi uygulama veya anestezi uygulamasına yardımcı olma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Anestezi ve reanimasyon alanı altında yer alan anestezi teknisyenliği mesleğinde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik bilgi donanımı olan, gerekli mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli ve kalifiye insan gücüne sahip meslek elemanları yetiştirmektir.
GİRİŞ KOŞULLARI Yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
İSTİHDAM ALANLARI
Anestezi ve reanimasyon alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dalda/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda özel ve resmî yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren programların uygulandığı sağlık meslek liselerinde uygulanmaktadır. 2. Programın uygulanabilmesi için anestezi ve reanimasyon alanının standart donanımları ile mesleğin gerektirdiği ekipmanların bulunduğu okul laboratuvarlarının kurulması sağlanmalıdır. 3. İşletmelerde beceri eğitimi dersi, Sağlık Bakanlığına bağlı özel ve resmî yataklı/ yataksız tedavi kurumları ile üniversitelere bağlı yataklı tedavi kurumlarında alan uzmanlarının ve/veya öncelikle anestezi alan öğretmenleri olmak üzere meslek dersi öğretmenlerinin gözetiminde verilmelidir.

EĞİTİMCİLER Yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre; Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir. 2. Öğrencinin alan/dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan/dal programının toplam eğitim süresi, 4 eğitim- öğretim yılıdır. 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik, ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır. 1. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır. 2. Öğrenciler bireysel öğrenmeye teşvik edilir. 3. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder. 4. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 5. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 6. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında Sağlık Bakanlığına bağlı özel ve resmî yataklı/yataksız tedavi kurumları, diğer kurum ve kuruluşlar, yerli ve yabancı sivil toplum örgütleri, meslek odaları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
Programın sonunda dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci; 1. Genel kültüre yönelik bilgi ve becerilere sahip olacaktır. 2. Ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikleri kazanacaktır. 3. Alanla ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olacaktır. 4. Dal/meslek ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaktır. 5. Dalın/mesleğin gerektirdiği mesleki yeterlikleri kazanacaktır.

EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
1. Sağlık meslek liseleri anestezi ve reanimasyon alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğine göre eğitim- öğretim uygulamaları yapılır. 2. Kazandırılacak yeterliklerin özelliklerine göre sektör ile iş birliği yapılarak iş başında eğitim faaliyetleri gerçekleştirilir. 3. Sektörde oluşan değişim ve gelişimlerin incelenebilmesi amacıyla gezi, gözlem ve inceleme çalışmaları yapılabilir.

PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Anestezi ve Reanimasyon Alanı Anestezi Teknisyenliği Dalı Çerçeve Öğretim Programı, programın genel amaçlarına ulaşılmasını sağlayacak alan ortak dersleri ve dal dersleri ile bu derslerin altında yer alan modüllerden oluşmaktadır.
Program 4 yıl olarak tasarlanmıştır. 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda ortak, alan ortak ve dal dersleri yer almaktadır. Derslerin içerikleri belirlenirken ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen temel yeterlikler, sektör araştırmaları ve mesleki yeterlikler dikkate alınmıştır.
Haftalık ders dağıtım çizelgesinde yer alan işletmelerde beceri eğitimi dersleri dışındaki alan/dal dersleri, okulda atölye/laboratuvar ortamında işlenir. Programın verimliliğini artırmak amacıyla derslerde yapılandırılmış ortamların yanı sıra gerçek uygulama ortamlarında da eğitim ve öğretim yapılmalıdır.
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında Sağlık Bakanlığı ve ilgili birimleri ile eğitim araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, üniversitelerin ilgili bölümleri, sivil toplum örgütleri, sektörde yer alan kurum, kuruluş, firmalar ve meslek elemanları ile iş birliği yapılmalıdır.
Öğrenme-öğretme sürecinde bilgi, beceri, tutum ve iş alışkanlıklarının bir bütün olarak verilmesi gerektiğinden alan/dal dersleri uygulamalı ders kapsamında değerlendirilmelidir.
Haftalık ders çizelgelerinde; ortak dersler ve alan/dal dersleri belirtilmiştir. Alan/dal dersleri modüllerden oluşmaktadır. Bu derslerdeki her modülün içeriğini öğrencilere kazandırmak için tasarlanan toplam öğrenme süresi, 40 saat olarak planlanmıştır. Bu süre; öğretmen rehberliğinde ve öğrencinin kendi kendine çalışacağı süreleri kapsamaktadır. Örneğin, 40/32 olarak belirlenmiş bir modülün; 32 saati öğretmen rehberliğinde çalışılacak süreyi, kalan 8 saat ise öğrencinin kendi kendine bağımsız olarak çalışacağı süreyi göstermektedir.
 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.