Megep Alanlari-Modülleri

.Alan Hakkında Anestezi ve Reanimasyon

ÖN SÖZ
Bir ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişimi, o ülkedeki nitelikli ve eğitimli iş gücüne sahip bireylerin varlığı ile ilişkilidir. Günümüzde anestezi ve reanimasyon alanında hizmetin gereğine uygun, yetiştirilmiş ara meslek elemanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Anestezi ve Reanimasyon Alanı Çerçeve Öğretim Programı, modüler yapıda hazırlanmıştır. Söz konusu modüler öğretim programı ile öğrencilerimizin “anestezi teknisyenliği” dalında uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Anestezi ve Reanimasyon Alanı Çerçeve Öğretim Programı, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde çalışan uzman ve alan öğretmenleri, sektör ve meslek kuruluşları temsilcileri, çeşitli meslek elemanları ve üniversitelerle iş birliği yapılarak hazırlanmıştır.
Söz konusu modüler programın ülkemizde uygulanması ile bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlu, beceri düzeyi yüksek, üretken, nitelikli sağlık personelinin yetiştirilmesine katkıda bulunulacaktır. Böylece gençlerimizin; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, çağdaş uygarlığa katkıda bulunabilecek, sağlık sektöründe ülkemizin ihtiyacı olan meslek elemanı olarak yetiştirilmesi sağlanacaktır.

GİRİŞ
Sağlık meslek liseleri, sağlık sektörünün ihtiyacı olan ara meslek elemanı yetiştiren kurumlar olmaları açısından toplumun sağlık gelişiminde önemli bir rol oynar. Ülkemizdeki sağlık sektöründe teknolojik gelişmeler ve yenilikler hızla artarken eğitimde de farklı yaklaşımlar ortaya çıkmıştır. Sektörün beklentilerine cevap verecek standartlarda eleman yetiştirmek, mesleki ve teknik eğitim kurumları ile program formatında birliktelik sağlamak amacıyla yeterliklere dayalı modüler öğretim programı geliştirme çalışmaları başlatılmıştır.
Anestezi ve Reanimasyon Alanı Çerçeve Öğretim Programı’nın sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, sağlık sektörüne kalifiye eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir eğitim anlayışı getirmektedir.
Modüler program, anestezi ve reanimasyon alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, standartlara uygun biçimde hazırlanmıştır. Modüler öğretim programı ile öğrencilerimizin, anestezi ve reanimasyon alanında ulusal ve uluslararası standartlarda gerekli mesleki yeterliklere sahip “anestezi teknisyeni” unvanını almış bir sağlık çalışanı olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Program sürecinde yapılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne sunulmuş, ilgililerin program çalışmalarına doğrudan katkıları sağlanmıştır.
Anestezi ve Reanimasyon Alanı Çerçeve Öğretim Programı, teknolojik gelişmelere ve sektörün beklentilerindeki değişim ve yeniliklere paralel olarak güncellenebilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar, kazandıkları yeni mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Program, esnek yapısıyla, sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

SEKTÖR
Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tanımına göre sağlık, sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değildir. Kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal olarak da tam bir iyilik hâlinde olmasıdır. Bu amaçla hizmet veren tüm kurum ve kuruluşlar sağlık sektörünü oluşturur.
Sağlık sektörünün yapısı; ülke nüfusu, kültürel gelişim, doğal kaynak, politik ve ekonomik sisteme bağlı olarak değişim göstermektedir. Bununla birlikte sağlığa verilen önemin her geçen gün artması ve sağlık hizmetlerinde kalitenin yükselmesi, sağlık kuruluşları arasındaki rekabeti artırmakta ve sektörün gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır.
Sağlık hizmetleri sunumunda fiziki yapı, araç gereç, insan gücü ve finans gibi kaynak özelliklerinin yanı sıra, hizmetin sunum şekli ve hizmet alanların memnuniyeti de kuruluşlar arası rekabette belirleyici özellikler olarak gösterilmektedir. Yapılan araştırmalar; farklılaşan nüfus yapısı, ortaya çıkan yeni hastalıklar, gelişen teknoloji, sağlık masraflarındaki büyük artış gibi faktörler nedeniyle, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumların iş stratejilerinde ciddi değişim yapmaları gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Anestezi ve reanimasyon alanına yönelik sektörel beklenti; bu alanda hizmet verecek sağlık elemanının değişen ve gelişen tıbbi bilim ve teknolojik donanımlarla yetiştirilmiş, eğitim-öğretim kurumlarının da bu ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olmasıdır.
Sektör, anestezi ve reanimasyon alanında anestezi uygulamalarında; anestezi uzmanının sorumluluğunda ve direktifleri doğrultusunda hastayı, anestezi cihazını, anestezi uygulamalarında kullanılan cihaz ve ekipmanları, ilaçları hazırlayabilen, hastayı anestezi süresince takip edebilen, hastada gelişebilecek komplikasyonları fark ederek gerekli önlemleri alabilen, anestezinin sonlandırılması için gerekli işlemleri yapan, postoperatif dönemde hastayı izleyebilen, değerlendirebilen, aynı zamanda mesleki gelişmeleri takip ederek kendini geliştiren bireylere ihtiyaç duymaktadır.
 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.