Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Ahşap Teknolojisi Alanı Tanımı

ALAN: AHŞAP TEKNOLOJİSİ
ALANIN TANIMI
Ahşap Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
ALANIN AMACI
Ahşap Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerde,sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
1. MOBİLYA İMALATI
Tanımı: Mobilya imalatçısının sahip olduğu, mobilyaüretim yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimve öğretimin verildiği daldır. Amacı: Ahşap Teknolojisi alanında mobilya imalatı mesleğinin gerektirdiği mobilya üretim yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesiamaçlanmaktadır.
2. MOBİLYA DÖŞEME İMALATI
Tanımı: Mobilya Döşeme imalatçısının sahip olduğu,mobilya döşemesi ve imalatı yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiğidaldır.Amacı: Ahşap Teknolojisi alanında mobilya döşemeimalatı mesleğinin gerektirdiği mobilya döşeme yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
3. AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ
Tanımı: Ahşap üst yüzey meslek elemanının sahip olduğu, ahşap ürünlerin ve mobilyaların üst yüzey işlemlerini yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır. Amacı: Ahşap Teknolojisi alanında ahşap üst yüzeymesleğinin gerektirdiği üst yüzey yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
4. AHŞAP SÜSLEME
Tanımı: Ahşap süslemecinin sahip olduğu, ahşap ürünlerde süsleme resmi, oyma, tornalama ve kakma yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretimin verildiği daldır.Amacı: Ahşap Teknolojisi alanında ahşap süsleme mesleğinin gerektirdiği oyma, tornalama ve kakmaüretim yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
5. AHŞAP İSKELET İMALATI
Tanımı: Ahşap iskelet imalatçısının sahip olduğu,ahşap iskelet üretimi yapma yeterlikleri kazandırmayayönelik eğitim ve öğretimin verildiği daldır.Amacı: Ahşap Teknolojisi alanında ahşap iskeletimalatı mesleğinin gerektirdiği iskelet üretimyeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesiamaçlanmaktadır.
6. AHŞAP DOĞRAMA İMALATI
Tanımı: Ahşap Doğrama imalatçısının sahip olduğu,ahşap doğrama üretimi yapma yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimin verildiğidaldır.Amacı: Ahşap Teknolojisi alanında ahşap doğramaimalatı mesleğinin gerektirdiği doğrama üretim yeterliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
7. AHŞAP TEKNE İMALATI
Tanımı: Ahşap tekne imalatçısının sahip olduğu, ahşap tekne resmi, tekne iskeleti, kamara üretimi yapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretiminverildiği daldır.Amacı: Ahşap Teknolojisi alanında ahşap tekne imalatımesleğinin gerektirdiği çizim, üretim yeterliliklerine sahip meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Ahşap Teknolojisi alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI
Ahşap Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dalda meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda ahşap teknoloji sektöründe;
1. Atölyeler,
2. Tersaneler,
3. Fabrikalar,
4. Kendi iş yerleri,
5. Mağazalar vb. yerlerde çalışabilirler
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Ahşap Teknolojisialanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Ahşap Teknolojisialanında eğitim almış tercihen sektör deneyimi olanalan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde AhşapTeknolojisi alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, AhşapTeknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Ahşap Teknolojisi alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak ağırlıklı olarak bireyselöğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem veteknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
Programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdamolanakları, uygulama ve planlamalara yönelik olarak,çevredeki üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, ahşapteknoloji işletmeleri ve meslek elemanları ile işbirliğiyapılarak öğrenciler yönlendirilir.
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olaraköğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
2. Ahşap Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahipolabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Ahşap Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesinde yeralan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.