Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Deniz Araçları Yapımı Alanı Tanıtımı

    ALAN: DENİZ ARAÇLARI YAPIMI

    ALANIN TANIMI
    Deniz Araçları Yapımı alanı; altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Deniz Araçları Yapımı alanı; altında yer alan dallarda,dünya denizcilik standartlarında, sektörün ihtiyaçları,bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DALPROGRAMLARITANIMLARI VEAMAÇLARI
    1.ÇELİK GEMİ İNŞAA
    Tanımı: Çelik gemi inşasının yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Deniz Araçları Yapımı alanında çelik gemiinşacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. DENİZ ARAÇLARI RESSAMLIĞI
    Tanımı: Deniz araçları ressamlığının yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Deniz Araçları Yapımı alanında deniz araçlarıressamı mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3.DENİZ ARAÇLARI TESİSAT DONATIMI
    Tanımı: Deniz araçları tesisat donatımcılığınınyeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Deniz araçları yapımı alanında deniz araçlarıtesisat donatımcısı mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Deniz Araçları Yapımıalanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAMALANLARI
    Deniz Araçları Yapımı alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
    1. Denizcilik sektöründeki tersanelerde,
    2. Deniz araçları dizayn büroları vb.yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Deniz AraçlarıYapımı alanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Deniz Araçları Yapımıalanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimiolan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde DenizAraçları Yapımı alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, DenizAraçları Yapımı alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Deniz Araçları Yapımı alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAKKURUM VEKURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, standart kuruluşları,odalar ve meslek elemanları ile iş birliği yapılarakyönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Deniz Araçları Yapımı alanının temel yeterliklerinesahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Deniz Araçları Yapımı alanı haftalık ders çizelgesindeyer alan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.