Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Metalurji Teknolojisi Alanı Tanıtımı

    ALAN:  METALURJİ TEKNOLOJİSİ  ALANIN TANIMI
    Metalurji Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Metalurji Teknolojisi alanı altında yer alan meslekte,sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VEAMAÇLARI
    1. DÖKÜM
    Tanımı: Dökümcünün sahip olduğu, kalıp, maçayapımı, kalite kontrol, metal ergitme ve dökümüyapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Metalurji Teknolojisi alanında dökümcülükmesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. İZABE
    Tanımı: İzabecinin sahip olduğu, kalıp maça yapımı,metal ergitme ve dökümü, kok üretimi, ham demirüretimi, çelik üretimi, kalite kontrol ve ısıl işlemyapma yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Metalurji Teknolojisi alanında izabecilikmesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Metalurji Teknolojisi alanıaltında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAM ALANLARI
    Metalurji Teknolojisi alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
    1. Döküm fabrikaları,
    2. Döküm atölyeleri,
    3. Entegre demir çelik işletmeleri vb.Yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için MetalurjiTeknolojisi alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Metalurji Teknolojisialanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimiolan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğindeMetalurji Teknolojisi alanında sektör deneyimiolan usta öğretici, teknisyen ve meslekelamanlarından yararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçişyapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, MetalurjiTeknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okulunasınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarınagöre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercihedebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm derslerve modüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitimprogramı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterliklersertifikaya yönelik belgelendirmelerdedeğerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9.sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireyselöğrenme için ayrılmış dağılımı, MetalurjiTeknolojisi alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibiuygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikleruygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularındaçevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, dökümfirmaları, döküm atölyeleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Metalurji Teknolojisi alanının temel yeterliklerinesahip olabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Metalurji Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesindeyer alan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.