Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Metal Teknolojisi Alanı Tanıtımı

 ALAN: METAL TEKNOLOJİSİ

     ALANIN TANIMI
    Metal Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Metal Teknolojisi alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmelerdoğrultusunda, gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

    DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
    1.KAYNAKÇILIK
    Tanımı: Kaynakçının sahip olduğu yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Metal Teknolojisi alanında kaynakçılıkmesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. ISIL İŞLEM
    Tanımı: Isıl işlemcinin sahip olduğu yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Metal Teknolojisi alanında ısıl işlemcilikmesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3.ÇELİK KONSTRÜKSİYON
    Tanımı: Çelik konstrüksiyoncusunun sahip olduğuyeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Metal Teknolojisi alanında çelikyapılandırmacılığı mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    4. METAL DOĞRAMA
    Tanımı: Metal doğramacısının sahip olduğu yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Metal Teknolojisi alanında metal doğramacılığımesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Metal Teknolojisi alanıaltında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmayauygun olmalıdır.
    İSTİHDAMALANLARI
    Metal Teknolojisi alanından mezun olan öğrenciler,seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterliklerdoğrultusunda;
    1. Makine metal sektöründeki fabrikalarda,
    2. Metal işleri atölyelerinde,
    3. Isıl işlem atölyelerinde,
    4. Dövme atölyelerinde,
    5. Alüminyum doğrama imal ve montajı yapanatölyelerde vb. yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
    1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Metal Teknolojisialanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Metal Teknolojisialanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimiolan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde MetalTeknolojisi alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elamanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, MetalTeknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Metal Teknolojisi alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında çevredekiüniversiteler, sivil toplum örgütleri, metal ile ilgili imalatyapan işletme ve atölyeleri ve meslek elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Metal Teknolojisi alanının temel yeterliklerine sahipolabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Metal Teknolojisi alanı haftalık ders çizelgesinde yeralan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.