Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Matbaa Alanı Tanıtımı

   ALAN: MATBAA TEKNOLOJİSİ

    ALANIN TANIMI
    Matbaa alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
    ALANIN AMACI
    Matbaa alanı altında yer alan dallarda, sektörün ihtiyaçları ve bilimsel, teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazandıran nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
    1. BASKI ÖNCESİ
    Tanımı: Baskı öncesi operatörünün yapması gereken orijinalleri tarama, montaj, bilgisayardan film veya kalıp çıkışlarını alma ve baskıya hazır hâle getirme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır. Amacı: Matbaa alanında baskı öncesi operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
    2. OFSET BASKI
    Tanımı: Ofset baskı operatörünün yapması gerekenbaskı kalıplarını makineye bağlama, baskı yapma,baskı sürecini kontrol etme, makinenin periyodik bakımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Matbaa alanında ofset baskı operatörlüğü mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    3. FLEKSO BASKI
    Tanımı: Flekso baskı operatörünün yapması gerekenkalıpları makineye bağlama, baskı yapma, baskı sürecini kontrol etme, makinenin periyodik bakımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Matbaa alanında flekso baskı operatörlüğü yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    4. TİFDRUK BASKI
    Tanımı: Tifdruk baskı operatörünün yapması gereken kalıp silindirlerini makineye bağlama, baskı ayarlarını yapma, baskı sürecini kontrol etme,makinenin periyodik bakımını yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilendaldır. Amacı: Matbaa alanında tifdruk baskı operatörlüğüyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    5. SERİGRAFİ VE TAMPON BASKI
    Tanımı: Serigrafi ve tampon baskı operatörünün yapması gereken farklı malzeme yüzeylerine baskıyapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Matbaa alanında serigrafi baskı operatörlüğüyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    6. BASKI SONRASI
    Tanımı: Baskı sonrası operatörünün yapmasıgereken ciltleme harman tel dikiş, iplik dikiş, kırma, katlama kapak takma yeterliklerini kazandırmayayönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Matbaa alanında baskı sonrası operatörlüğü yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
    GİRİŞ KOŞULLARI
    Öğrencilerin sağlık durumu, Matbaa alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
    İSTİHDAM ALANLARI
    Matbaa alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
    1. Resmî ve özel matbaalarda,
    2. Grafik ajanslarında,
    3. Ctp atölyelerinde,
    4. Ctf atölyelerinde,
    5. Cilt atölyelerinde,
    6. Bilgisayar dizgi atölyelerinde,
    7. Serigrafi atölyelerinde,
    8. Tampon atölyelerinde,
    9. Tifdruk matbaalarında,
    10. Flekso matbaalarında vb. yerlerde çalışabilirler.
    EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
    1. Program, meslekî ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın meslekî ve teknik eğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
    2. Programın uygulanabilmesi için Matbaa alanıstandart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
    EĞİTİMCİLER
    1. Programın uygulanmasında Matbaa alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
    2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Matbaaalanında sektör deneyimi olan usta öğretici,teknisyen ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.
    ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
    Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
    1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
    2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
    YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
    Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
    1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçişyapılabilir.
    2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Matbaaalanının devamı niteliğindeki programların veyabu alana en yakın programların uygulandığımeslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilirya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.
    BELGELENDİRME
    1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
    2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm derslerve modüller diploma ekinde belirtilir.
    3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
    4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterliklersertifikaya yönelik belgelendirmelerdedeğerlendirilir.
    EĞİTİM SÜRESİ
    1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9.sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
    2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireyselöğrenme için ayrılmış dağılımı, Matbaa alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
    ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
    Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikleruygulanır.
    1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
    2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
    3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
    4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
    5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
    6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
    İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
    Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularındaçevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri, Matbaasektöründe yer alan sera işletmeleri, meslek odalarıve meslek elemanları ile iş birliği yapılarakyönlendirilir.
    ÖĞRENCİKAZANIMLARI
    Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
    1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
    2. Matbaa alanının temel yeterliklerine sahipolabilecektir.
    3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
    4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
    EĞİTİM-ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
    Matbaa alanı haftalık ders çizelgesinde yer alandersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.

 

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.