Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Motorlu Araçlar Teknolojisi Tanıtımı

ALAN: MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı altında yer alanmesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojikgelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekiyeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VE AMAÇLARI
1.OTOMOTİV ELEKTROMEKANİK
Tanımı: Otomotiv elektromekanikerinin sahip olmasıgereken, otomotiv üzerinde mekanik, elektrik veelektronik aksamların bakım ve onarımlarını yapmayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.Amacı: Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında elektromekanikerlik mesleğinin yeterliklerine sahipmeslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
2. OTOMOTİV GÖVDE
Tanımı: Otomotiv gövde elemanının sahip olmasıgereken, otomotiv gövde bölümlerinin onarımlarınıyapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında otomotivgövdeciliği mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
3.OTOMOTİV BOYA
Tanımı: Otomotiv boyacısının sahip olması gereken,gövde yüzeyleri üzerinde boya ve boya sonrasıişlemleri yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında otomotivboyacılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
4. İŞ MAKİNELERİ
Tanımı: İş makineleri bakım ve onarımcısının sahipolması gereken yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Amacı: Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında iş makinelerinin bakım ve onarımcılığı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
5. TARIM MAKİNELERİ
Tanımı: Tarım makineleri bakım ve onarımcısının sahip olması gereken yeterlikleri kazandırmaya yönelikeğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Motorlu Araçlar Teknolojisi alanında tarım makinelerinin bakım ve onarımcılığı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Motorlu Araçlar Teknolojisialanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAMALANLARI
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
1. Otomotiv servisleri,
2. Otomotiv bakım ve onarım atölyeleri,
3. Otomotiv fabrikaları,
4. Otomotiv satış noktaları,
5. İş makineleri bakım ve onarım atölyeleri,
6. Tarım (Ziraat) makineleri bakım ve onarımatölyeleri vb.yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vederecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Motorlu AraçlarTeknolojisi alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Motorlu AraçlarTeknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektördeneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde MotorluAraçlar Teknolojisi alanında sektör deneyimi olanusta öğretici, teknisyen ve meslek elamanlarındanyararlanılabilir.
ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, MotorluAraçlar Teknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yükseköğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Motorlu Araçlar Teknolojisialanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ileilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularında, otomotiv,tarım ve iş makineleri firmaları, otomotiv bakım veonarım atölyeleri, iş makineleri onarım ve bakımatölyeleri, tarım makineleri onarım ve imalat atölyeleri,çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslekodaları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİKAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
2. Motorlu Araçlar Teknolojisi alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
Motorlu Araçlar Teknolojisi alanı haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındakimodüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamalarıyapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.