Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Muhasebe ve Finansman Alanı Tanıtımı

ALAN: MUHASEBE VE FİNANSMAN
Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Muhasebe ve Finansman alanı altında yer alanmesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli mesleki yeterliklerikazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
DAL PROGRAMLARI,TANIMLARI VE AMAÇLAR
1. BİLGİSAYARLI MUHASEBE
Tanımı: Muhasebecilik mesleğinin gerektirdiği, ticari işletmelerin faaliyetlerine ait belgelerin tasnif, kayıt,dosyalama ve arşivleme işlemlerini bilgisayar ortamında yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Bilgisayarlı muhasebe elemanlığı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
2. DIŞ TİCARET OFİS HİZMETLERİ
Tanım: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğinin gerektirdiğihizmetleri yürütmek için gerekli olan işlemleri takip etmeve dış ticaret muhasebe kayıtlarını tutma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı: Dış ticaret ofis elemanlığı mesleğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.
3. FİNANS VE BORSA HİZMETLERİ
TANIM: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığımesleğinin gerektirdiği hizmetleri yürütmek için gerekliolan işlemleri ve sermaye piyasası kayıtlarını yapmayeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimverilen daldır.AMACI: Finans ve borsa hizmetleri elemanlığımesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.
GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Muhasebe ve Finansmanalanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAMALANLARI
Muhasebe ve Finansman alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
1. Finans, muhasebe ve dış ticaret gibi ticari faaliyetiolan her türdeki kurum/kuruluşlar,
2. Muhasebe, muhasebe ve mali müşavirlik, yeminlimali müşavirlikler,
3. Şirket ve işletmelerin muhasebe birimleri vb.yerlerde çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.2. Programın uygulanabilmesi için Muhasebe ve Finansman alanı standart donanımları ve meslekleringerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Muhasebe veFinansman alanın alanında eğitim almış ve tercihensektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Muhasebeve Finansman alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici, teknisyen ve meslek elamanlarından yararlanılabilir.
ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tümprogramlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Muhasebe veFinansman alanının devamı niteliğindeki programlarınveya bu alana en yakın programların uygulandığımeslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya dasınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Muhasebe ve Finansman alanıhaftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgiliaçıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem veteknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam imkânları ve planlama konularında, çevredekiüniversiteler, sivil toplum kuruluşları, muhasebe büroları,vergi daireleri, Sosyal güvenlik kuruluşları, belediyeler, İlÖzel İdareler Genel Sekreterliği, ticaret ve sanayiodaları, İŞKUR, meslek odaları, ilgili bakanlıklar, SPK,KOBİ, büyük ölçekli diğer firmalar ve meslek elemanlarıile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİKAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olaraköğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
2. Muhasebe ve Finansman alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.
EĞİTİM- ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
Muhasebe ve Finansman alanı haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındakimodüllerin içeriğindeki eğitim-öğretim uygulamalarıyapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.