Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Raylı Sistemler Teknolojisi Alanı Tanıtımı

Raylı Sistemler Teknolojisi alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.

ALANIN AMACI
Raylı Sistemler Teknolojisi alanı altında yer alanmesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojikgelişmeler doğrultusunda gerekli olan meslekiyeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.


DALPROGRAMLARITANIMLARI VEAMAÇLARI
1. RAYLI SİSTEMLER MAKİNE
Tanımı : Raylı sistem araç bakım, onarımcısı veservise hazırlayıcısının sahip olması gereken,makinelerin bakım ve onarımını yapma yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.Amacı : Raylı sistem araç bakım ve onarımcılığınınyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.


2.RAYLI SİSTEMLER ELEKTRİK-ELEKTRONİK
Tanımı : Raylı sistemler katener ve sinyal sistemlerininkontrolü, bakımı ve onarımı, sistemin her zaman aktifhâlde tutulması işlemlerini yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilendaldır.Amacı : Raylı sistemler elektrik elektronikçiliğininyeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmekamaçlanmaktadır.


3. RAYLI SİSTEMLER İŞLETME
Tanımı : Raylı sistemler ile yapılan taşımalar sırasındaraylı sistemin teknik alt yapısına uygun olarak trafikişletme sisteminin kullanılması ve raylı sistem trafiğininişletilmesi işlemlerini yapma yeterliklerinikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldırAmacı : Raylı sistemler işletmeciliğinin yeterliklerinesahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

4. RAYLI SİSTEMLER İNŞAAT
Tanımı : Raylı sistem yol bakım ve onarımcısınınsahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitimve öğretim verilen daldır.Amacı: Raylı sistem yol bakım ve onarımcısının sahipolması gereken yeterliklere sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Raylı Sistemler Teknolojisialanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.

 

İSTİHDAMALANLARI
Raylı Sistemler Teknolojisi alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
1. TCDD
2. Şehir içi raylı ulaşım vb.yerlerde çalışabilirler.


EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belgeve sertifika programlarının uygulandığı her tür vderecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknikeğitim-öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Raylı SistemlerTeknolojisi alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.


EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Raylı SistemlerTeknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektördeneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde RaylıSistemler Teknolojisi alanında sektör deneyimiolan usta öğretici, teknisyen ve meslekelamanlarından yararlanılabilir.


ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.


YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlereolanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, RaylıSistemler Teknolojisi alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakın programlarınuygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçişyapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğeryüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.


BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler vemodüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezunolduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve biryaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynıyeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikayayönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.


EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9. sınıftansonra 3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenmeiçin ayrılmış dağılımı, Raylı Sistemler Teknolojisialanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüllerile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.


ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntemve teknikler uygulanır.


İŞ BİRLİĞİYAPILACAK KURUMVE KURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri,istihdam olanakları ve planlama konularındaüniversiteler, sivil toplum örgütleri, TSE, Odalar, İş-kurve meslek elemanları ile iş birliği yapılarakyönlendirilir.


ÖĞRENCİKAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelikolarak öğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerilerikazanabilecektir.
2. Raylı Sistemler Teknolojisi alanının temelyeterliklerine sahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterliklerikazanabilecektir.


EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
Raylı Sistemler Teknolojisi alanı haftalık dersçizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındakimodüllerin içeriğindeki eğitim- öğretim uygulamalarıyapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.