Megep Alanlari-Modülleri

Meslek Rehberi Meslekler Hakkında Bilgi Edininiz

Sanat ve Tasarım Alanı Tantımı

Sanat ve Tasarım alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır

ALANIN AMACI
Sanat ve Tasarım alanı altında yer alanmesleklerde, sektörün ihtiyaçları, bilimsel veteknolojik gelişmeler doğrultusunda, gerekli olan
mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

 

DALPROGRAMLARITANIMLARI VEAMAÇLARI

1. İÇ MEKÂN DEKORASYON
Tanımı: İç mekân dekorasyoncusunun sahipolması gereken mekân düzenlemeleri ve tasarımıile ilgili yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Sanat ve Tasarım alanında iç mekândekorasyon mesleğinin yeterliklerine sahip meslekelemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.


2. PLASTİK SANATLAR
Tanımı: Plastik sanatlar elemanının sahip olmasıgereken resim, heykel ve tasarım uygulamaları ileilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim veöğretim verilen daldır.Amacı: Sanat ve Tasarım alanında plastik sanatlarmesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.


3. DEKORATİF SANATLAR
Tanımı: Dekoratif sanatlar elemanının sahipolması gereken yüzey süsleme ve dekoratiftasarım uygulamaları ile ilgili yeterliklerikazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilendaldır.Amacı: Sanat ve Tasarım alanında dekoratif sanatlarmesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanlarıyetiştirmek amaçlanmaktadır.


GİRİŞ KOŞULLARI
Öğrencilerin sağlık durumu, Sanat ve Tasarımalanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleriyapmaya uygun olmalıdır.


İSTİHDAM ALANLARI
Sanat ve Tasarım alanından mezun olanöğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıklarıyeterlikler doğrultusunda;
1. İç mekân dekorasyon atölyeleri,
2. Mimarlık ve iç mimarlık büroları,
3. Mobilya fabrikalarının arge bölümleri,
4. Tasarım büroları,
5. Endüstriyel tasarım atölyeleri,
6. Bilgisayarlı tasarım büroları,
7. Heykel atölyeleri,
8. Seramik atölyeleri,
9. Prodüksiyon şirketleri,
10. Vitrin mankeni üretim atölyeleri,
11. Mozaik resim tasarım atölyeleri,
12. Grafik ajansları,
13. Vitray tasarım atölyeleri,
14. Bezeme restorasyon,
15. Tekstil desen uygulama atölyeleri,
16. Sahne ve tiyatro dekorasyonu,
17. Promosyon ve hediyelik ürün yüzey süslemeatölyeleri vb.yerlerde çalışabilirler.


EĞİTİM-ÖĞRETİMORTAMLARI VEDONANIMLARI
1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanındadiplomaya götüren ortaöğretim kurumları ilebelge ve sertifika programlarının uygulandığıher tür ve derecedeki örgün ve yaygın meslekive teknik eğitim-öğretim kurumlarındauygulanmaktadır.
2. Programın uygulanabilmesi için Sanat veTasarım alanı standart donanımları vemesleklerin gerektirdiği ekipmanlarsağlanmalıdır.


EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında Sanat ve Tasarımalanında eğitim almış ve tercihen sektördeneyimi olan alan öğretmenleri görevalmalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Sanatve Tasarım alanında sektör deneyimi olan ustaöğretici ve meslek elemanlarındanyararlanılabilir.


ÖLÇME VEDEĞERLENDİRME
Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları SınıfGeçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçmearaçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesiesastır. Buna göre;
1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasındakazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıklarıtüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilereköğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.


YATAY VE DİKEYGEÇİŞLER
Program; geniş tabanlı ve modüler yapıdadüzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik EğitimYönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikeygeçişlere olanak sağlanır.
1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götürentüm programlar ve dallar arasında geçişyapılabilir.
2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Sanat veTasarım alanının devamı niteliğindekiprogramların veya bu alana en yakınprogramların uygulandığı meslek yüksekokuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınavsonuçlarına göre diğer yüksek öğrenimkurumlarını tercih edebilir.


BELGELENDİRME
1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diplomaverilir.
2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm derslerve modüller diploma ekinde belirtilir.
3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veyamezun olduğunda, kazandığı yeterliklerigösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim
programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eşdeğer belge verilir.
4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterliklersertifikaya yönelik belgelendirmelerdedeğerlendirilir.


EĞİTİM SÜRESİ
1. Alan programının toplam eğitim süresi, 9.sınıftan sonra 3 öğretim yılı olarakplanlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireyselöğrenme için ayrılmış dağılımı, Sanat veTasarım alanı haftalık ders çizelgesi, dersler
ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiğigibi uygulanır.


ÖĞRETİM YÖNTEMVE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireyselöğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikleruygulanır.
1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvikedilir.
3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelikyöntem ve teknikler uygulanır.


İŞ BİRLİĞİ YAPILACAKKURUM VEKURULUŞLAR
Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlamakonularında çevredeki üniversiteler, sivil toplumörgütleri, sanat ve tasarım büroları, atölyeleri vemeslek elemanları ile iş birliği yapılarakyönlendirilir.


ÖĞRENCİKAZANIMLARI
Programın sonunda seçtiği dala/mesleğeyönelik olarak öğrenci;
1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Sanat ve tasarım alanının temel yeterliklerinesahip olabilecektir.
3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Dalın mesleğin gerektirdiği özel meslekiyeterlikleri kazanabilecektir.


EĞİTİM ÖĞRETİMFAALİYETLERİ
Sanat ve Tasarım alanı haftalık ders çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modülleriniçeriğindeki eğitim-öğretim uygulamaları yapılır.</p>

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.