Reklamlar

İletileri Göster

Bu özellik size üyenin attığı tüm iletileri gösterme olanağı sağlayacaktır . Not sadece size izin verilen bölümlerdeki iletilerini görebilirsiniz


Mesajlar - teknik

Sayfa: [1] 2 3 ... 94
1
Cevaplar

1- D   2- D   3- Y   4- Y   5- D   6- D   7- D   8- D   9- D   10- Y

PERFORMANS TESTİCEVAPLARI

Haziran 2011 Ücret Bordrosu   Brüt SGK işçi İşsizlik GV GV Damga Net   Ücret payı işçi payı Matrahı Vergisi Ücret  İşçi 1 1.000,0 140,00 10,00 850,00 127,5 6,60 715,90  İşçi 2 796,50 111,51 7,97 677,02 101,55 5,26 570,21  İşçi 3 796,50 111,51 7,97 677,02 101,55 5,26 570,21  Toplam 2.593,00 363,02 25,94 2.204,04 330,60 16,52 1.856,32  Kiradan kesilen vergi 800x 0,20 160,00 - 640,00  Muhasebeci ücretinden kesilen vergi 700 x 0,20 140,00 - 560,00  Toplam beyannamede ödenecek vergiler 630,60 16,52

Bulut Elektronik Ltd.Şti. muhtasar beyannamesini 23 Temmuz 2011 akşamına kadar bağlı  olduğu vergi dairesine vermeli ve 630,60 TL gelir vergisi, (16,52+19,90 1 beyannemenin  vergisi) = 36,42 TL damga vergisini 26 Haziran 2011 akşamına kadar ödemelidir.

Ancak gelir vergisinden işçiler ödenecek 179,22 TL asgari geçim indiriminin düşülmesi  gerekir. Bu tutar işçilere ödenmek üzere hesaplarda izlenmelidir.

2
OBJEKTİF TESTLER (ÖLÇME SORULARI)
Aşağıdaki soruların cevaplarını doğru ve yanlış olarak değerlendiriniz.
Doğru Yanlış
1. Katma Değer Vergisi dolaysız bir vergidir.
2. KDV Oranları %1, %8 ve %18’dir.
3. Gerçek usulde vergilendirilen ticari kazanç ve serbest meslek kazancı elde eden mükellefler 2. nu.lu KDV beyannamesini düzenlerler.
4. Mükellefler ve vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar Katma Değer Vergisi beyannamelerini, vergilendirme dönemini takibeden ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine vermekle yükümlüdürler.
5. İthalde alınan katma değer vergisi, gümrük vergisi ile birlikte ve aynı zamanda ödenir.
6. Beyanname vermek mecburiyetinde olan mükellefler ile vergi kesmekle sorumlu tutulanlar, bir vergilendirme dönemine ait katma değer vergilerini beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı
günü akşamına kadar ödemeye mecburdurlar.
7. Bir dönemde hesaplanan KDV indirilecek KDV tutarından fazla ise aradaki fark kadar ödeme çıkar.
8. KDV Beyannamesi isteğe bağlı olarak e-beyanname şeklinde internet ortamından vergi dairesine beyan edilebilir.
9. İşi bırakan mükellefin Katma Değer Vergisi beyannamesi, işin bırakıldığı tarihi i zleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar verilir.
10. Kısmi istisnalarla ilgili işlemlerle ait KDV’ler için iade hakkı doğmaz.

C. PERFORMANS TESTİ
Birinci sınıf tacir olan Semra Coşkunca halı alım-satım işi ile uğraşmaktadır. Semra
Coşkunca T.C. Kimlik Nu: 5*****6, E-Posta adresi: semrac@hotmail.com , tel Nu: 312
333 33 33, Vergi dairesi : Kızılay
Semra Coşkunca Temmuz 2011 dönemi hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir.
600.Yurtiçi Satışlar 3.000,00 TL
391.01 Hesaplanan Satış KDV 540,00 TL (3.000.00x%18)
391.02 Alışlardan İade KDV 20,00 TL
191.İndirilecek KDV 550,00 TL
190.Devreden KDV 70,00 TL
İstenenler:
Semra Coşkunca’nın Temmuz 2011 dönemine ait KDV beyannamesini elde ve bilgisayar
ortamında düzenleyiniz.Bilgisayar ortamında düzenlemek için http://www.gib.gov.tr
adresinden 1.nu.lu KDV beyannamesini indiriniz.
Semra Coşkunca KDV beyannamesini en geç hangi tarihte vergi dairesine vermelidir?
Temmuz 2011 dönemine ait ödeme çıkıyorsa bu tutarı hangi tarihte ödemelidir?

3
8.4. Diğer Hususlar Ve Cezai Yaptırım

 İşini bırakan (terk eden) mükellefler bildirim formlarını işin bırakıldığı tarihi izleyen   ayın son günü akşamına kadar vermek zorundadırlar. Bu bildirimler; kullanıcı kodu,   parola ve şifre almışmükelleflerce veya 3568 sayılıKanuna istinaden yetki almışmeslek   mensuplarınca verilecektir. Bildirim formlarının verileceği vergi dairesi, mükelleflerin   en son bağlıbulunduklarıvergi dairesidir.

Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirimlerini, tasfiye süresince aylık dönemler  halinde vereceklerdir. Tasfiye sonunda ise bildirimler, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten  itibaren otuz gün içinde tasfiye memuru veya 3568 sayılı Kanuna istinaden yetki almış  meslek mensuplarıtarafından verilecektir.

 Bilanço esasına göre defter tutmakta iken, işletme hesabı esasına geçen mükellefler,   işletme hesabına geçtikleri yıldan itibaren bildirimde bulunmayacaklardır.

Buna karşın, işletme hesabına göre defter tutmakta iken, bilanço esasına geçen  mükelleflerin, bilanço esasına geçtikleri yılın ilk ayından itibaren bildirim formu verme  zorunluluklarıbulunmaktadır.

 Birden fazla şubesi bulunan mükellefler bildirim formlarını şube bazında değil, şube   bilgilerini birleştirmek suretiyle merkezden tek bir form halinde vereceklerdir.

 Bir kişi veya kurumdan yapılan alışlar Form Ba'da tek satır olarak, bir kişi veya kuruma   yapılan satışlar da Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir.

Buna göre, aynımükellefin birden fazla şubesinden yapılan alışlar, muhasebe sistemi  gereği ayrı ayrı takip edilse bile, Form Ba'da tek satır olarak gösterilecektir. Aynı şekilde,  aynımükellefin birden fazla şubesine yapılan satışlar da, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı  takip edilse bile, Form Bs'de tek satır olarak gösterilecektir.

 Bir kişi veya kurumdan yapılmış olan ve belirlenen haddi aşan alımlar, Ba bildirim   formu ile bildirilecek; bu alımların bir kısmı daha sonra iade edilmişse, bu iadeler -   belirlenen haddin üzerinde olması halinde- Bs bildirim formunda satış olarak   gösterilecektir.

Aynışekilde, bir kişi veya kuruma yapılmışolan ve belirlenen haddi aşan satışlar, Bs  bildirim formu ile bildirecek; bu satışların bir kısmı daha sonra iade alınmışsa, bu iadeler -  belirlenen haddin üzerinde olmasıhalinde- Ba bildirim formunda alım olarak gösterilecektir.

 Herhangi bir mal ve hizmet alımına bağlı olarak, ödemenin gecikmesi suretiyle ortaya   çıkan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya yansıtılan kur farkı gelirleri/giderleri de   bildirimlere dahil edilecektir.

 Bildirim formları özel tüketim vergisi dahil olarak doldurulacaktır. Diğer bir ifade ile,   bildirim formlarını düzenlerken özel tüketim vergisi ayrıştırılmayacak, alım ve satımlar   özel tüketim vergisi dahil tutarlarıyla gösterilecektir.

 Mükellefler, Vergi Usul Kanununun 235 nci maddesi hükmü gereğince müstahsil   makbuzu düzenlemek suretiyle yapmış oldukları alımlarını Form Ba ile bildirmek   zorundadırlar. Müstahsil makbuzu ile yapılan alımlar, gelir vergisi tevkifatıyapılmadan   önceki brüt tutarlarıile bildirilecektir.

 Bankalar, Katılım Bankaları, AracıKurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul   Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıklarıile Sigorta Şirketleri yapmışolduklarıişlemleri   belirli periyotlarla Bakanlığımıza bildirdiklerinden, hizmet ve satışişlemlerinde   düzenledikleri dekont bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri  dekontların karşıtarafça Form Ba ile bildirilmesine de gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu kurumlar, faturalı olarak yaptıklarımal ve hizmet alımlarınıgenel esaslar  çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

 Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal   veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer   vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, sigorta şirketlerinin poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek  bulunmamaktadır.

 Noterlerin, Kanunlarına göre vermiş oldukları noterlik hizmetlerini Bs formu ile   bildirilmelerine gerek bulunmamaktadır. Aynışekilde, noterlerde yaptırılan işlemlerin de   Ba formu ile bildirilmesine gerek bulunmamaktadır.

Noterler, faturalıolarak yaptıklarımal ve hizmet alımlarınıgenel esaslar çerçevesinde  Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

 Döviz alım-satım işi ile uğraşanlar, belirli miktarın üzerindeki döviz alım-satım   bilgilerini Bakanlığımıza bildirmek zorunda olduklarından, bu işlemlerini ayrıca Ba ve   Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, bu işletmeler, faturalıolarak yaptıklarımal ve hizmet alımlarınıgenel esaslar  çerçevesinde Form Ba ile bildirmek zorundadırlar.

Diğer taraftan, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin döviz büroları ve  yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alım-satımlarını Ba ve Bs bildirim  formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.

 Kurumlar vergisinden muaf olanlar 2007 yılı ve takip eden yıllarda Ba ve Bs   bildiriminde bulunmayacaklardır.

 Elektrik, su, doğalgaz gibi bir hizmet tesliminin bildirim uygulamasıbakımından diğer   mal ve hizmet teslimlerinden farkı bulunmamaktadır. Tebliğin 1.2 No'lu bölümünde   belirtilen hadlerin aşılması halinde durumuna göre Ba veya Bs bildirim formları ile   bildirilecektir.

 Birleşme halinde, münfesih kurum veya kurumlara ait bildirim formları bu kurumların   fesih olduklarıtarihteki kanuni temsilcileri tarafından verilir. Kurumlar Vergisi Kanunu   hükümleri çerçevesinde yapılan devirlerde ise, münfesih kurumun o dönemdeki   faaliyetlerine ilişkin bildirim formları, münfesih kurumun unvanı ve vergi kimlik   numarasıyazılmak suretiyle devir alan kurum tarafından verilecektir.

 Kağıt ortamındaki bildirim formları, mükellef ve varsa mükelleflerin 3568 sayılıKanuna   istinaden yetki almışserbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli   mali müşaviri tarafından müştereken imzalanacaktır.

 Bildirim formlarını elektronik ortamda veya kağıt ortamında belirlenen süre içinde   vermeyen, eksik veya yanıltıcıbildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılıVergi   Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.

4
8.3. Bildirimlerin Doldurulmasına İlişkin Açıklamalar

Genel Açıklamalar


 2008 yılıve sonrasıiçin kağıt ortamında hazırlanan formlar otomasyona geçmemişmal   müdürlüklerinde bulunmakta olup, bu formlar fotokopi ile çoğaltılarak da   kullanılabilecektir

 Ba ve Bs bildirim formlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar, kağıt ortamındaki   bildirim formlarının arka yüzünde ve www.gib.gov.tr adresinde etraflıca yapılmışolup,   formların bu açıklamalar çerçevesinde doldurulmasıgerekmektedir.

 Bildirimler Yeni Türk Lirası(TL) olarak doldurulacak ve 1 TL altında kalan tutarlar   dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile, kuruşbilgileri ihmal edilecek ve bildirimlerde   kesinlikle gösterilmeyecektir.

 Bildirim formlarına belirlenen haddi aşan ithalat ve ihracat işlemleri de yazılacaktır. Ba   bildirim formunun doldurulmasında, Türkiye'de mükellef olmayanlardan yapılan alımlar   için satıcının vergi kimlik numarası "1111111111" olarak kodlanacaktır. Bs bildirim   formunun doldurulmasında ise, Türkiye'de mükellef olmayanlara yapılan satışlar için   alıcının vergi kimlik numarası"2222222222" olarak kodlanacaktır.

Düzeltme İşlemleri


 Mükellefler, elektronik ortamda verdikleri bildirim formlarını onayladıktan veya kağıt   ortamında bildirimde bulunduktan sonra, verdikleri bildirim formunda hata yaptıklarını   belirlemeleri halinde düzeltme yapabilirler. Ancak, düzeltme bildirimi süresinden sonra

verilmiş ise, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 nci maddesi hükmü   uyarınca özel usulsüzlük cezasıkesilecektir.

 Düzeltme işleminde ilk bildirim formu tamamen iptal edilmekte ve ikinci defa verilen   bildirim formu geçerli kabul edilmektedir. Bu sebeple, düzeltme yapması gereken   mükelleflerin, yeni bildirim formunu, daha önce bildirimde bulunulmamışgibi tüm alım-   satım bilgilerini içerecek şekilde doldurmalarıgerekmektedir.

 Bildirimlerin sadece bir tanesinde hata yapıldığının belirtilmesi halinde, sadece hata   yapılan bildirim formunun (Form Ba veya Form Bs) düzeltilmiş haliyle bildirilmesi   yeterlidir.

 Kağıt ortamında düzeltme amacıyla verilecek bildirim formları, otomasyona geçmemiş   mal müdürlüklerine bir dilekçe ekinde verilecektir.

5
8. BA VE BS BİLDİRİM FORMLARI

8.1- Bildirimlerin Dönemi, Verilme ZamanıVe Hadleri

8.1.1. Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı


Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere, 2008 yılı ve müteakip yıllarda  düzenleyecekleri Ba ve Bs bildirim formlarını aylık dönemler halinde vermeleri hususunda  zorunluluk getirilmiştir. Mükellefler bildirim formlarını aylık dönemler halinde  düzenleyerek, takip eden ayın son günü akşamına kadar vermekle yükümlüdürler (Örneğin;  bir mükellef 2010 yılı Haziran ayına ait Ba-Bs bildirimlerini 31 Temmuz 2010 gününden  itibaren 05 Ağustos 2008 tarihi akşamına kadar verebilecektir). Özel hesap dönemine tabi  olan mükelleflerin de, Ba ve Bs bildirim formlarını tabi oldukları özel hesap dönemi  itibariyle değil, aylık dönemler halinde düzenlemeleri gerekmektedir.

8.1.2. Bildirimlere İlişkin Hadler

 2010 yılıve takip eden yıllara ilişkin mükelleflerin mal ve/veya hizmet alımlarıile mal   ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 5.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.   Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal   ve/veya hizmet alımları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form   Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç 5.000 TL ve üzerindeki mal   ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu   (Form Bs)" ile bildirilecektir. Limitin altında kalan alış ve satış bedelleri toplamı ise   "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" ( Tablo III ) bölümüne yazılacaktır (Ödeme

kaydedici cihazlar kullanılmak suretiyle yapılan satışların toplamı KDV hariç tutarlar   olarak Tablo III'e dahil edilecektir).

 Bildirim verme yükümlülüğünde olan, ancak, tüm alış ve satışları belirtilen hadlerin   altında kalan mükellefler, söz konusu formlarıTablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak   suretiyle vermek zorundadırlar. Bu bildirimlerinde limit altında olan tüm alışlarıiçin Ba   formunun, limit altında olan tüm satışlarıiçin de Bs formunun Tablo III bölümünde yer   alan "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" alanlarıdoldurulacaktır.

8.2. Bildirimlerin Verilme Şekli

8.2.1. Bildirimleri Elektronik Ortamda Vermesi Gereken Mükellefler


 Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine   göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs   bildirim formlarını elektronik ortamda https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden   vermek zorundadırlar. Ancak; Ba ve/veya Bs formlarından herhangi birinde bildirilecek   mükellef sayısı 10.000 ve üzerinde olanlar, Ba ve Bs bildirimlerini Gelir İdaresi   Başkanlığıinternet sitesinden ( http://www.gib.gov.tr/ ) / Internet Vergi Dairesi / Btrans   linkine (https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/btrans/ ) bağlanarak mevcut E-Beyanname   kullanıcıkodu ile göndereceklerdir.

 Bildirimlerin elektronik ortamda verilmesinde, bildirimlerin verilmiş sayılabilmesi için   onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi   gereken son gün saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.

 Bildirim formlarınıelektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, kesinlikle kağıt   ortamında bir daha bildirim formu vermeyeceklerdir. Vergi daireleri kağıt ortamında   verilen (elden veya posta ile) bildirim formlarınıhiçbir şekilde kabul etmeyecektir.

 Bildirimlerin verileceği tarihten önce bağlı oldukları vergi dairesi değişen mükellefler   bildirim formlarını, halen bağlı oldukları vergi dairesinin mükellefi olarak   göndereceklerdir.

 376 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği üzere "Bağlı vergi   dairesi müdürlüklerinin (mal müdürlüklerinin) otomasyona geçme çalışmaları devam   etmekte olduğundan, bağlı vergi dairesi müdürlüklerinin mükelleflerine bu tebliğ ve   daha önceki tebliğlerle getirilmiş olan elektronik ortamda beyanname gönderme   zorunluluğu, bağlı vergi dairelerinin otomasyona geçtiğinin internet sitesinden   (www.gib.gov.tr) duyurulmasını izleyen otuzuncu günden itibaren başlayacaktır."   Mükellefler Ba ve Bs bildirim formlarını da bu esasa göre vereceklerdir.

8.2.2. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Gönderilmesine İlişkin Esaslar

 Elektronik ortamdaki bildirim formları, kullanıcı kodu, parola ve şifre almış   mükelleflerce yerine getiriliyor ise, formu düzenleyen kısmına mükellefe ilişkin bilgiler,   formdaki yeminli mali müşavir kısmına ise, varsa yeminli mali müşavirlere ilişkin   bilgiler yazılacaktır.

 Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi yeminli mali müşavirlerce   gerçekleştirilecek ise formu düzenleyen kısmına varsa serbest muhasebeci, serbest   muhasebeci mali müşavire ait bilgiler yazılacak; mükellefin serbest muhasebeci, serbest   muhasebeci mali müşaviri bulunmaması halinde, bu kısma, mükellefe ait bilgiler   yazılacaktır. Formu gönderen kısmına ise formu elektronik ortamda gönderen yeminli   mali müşavirlerin bilgileri yazılacaktır.

 Formların elektronik ortamda gönderilmesi işlemi, serbest muhasebeci, serbest   muhasebeci mali müşavir tarafından gerçekleştirilecek ise, formu düzenleyen kısmına   serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavirin bilgileri, yeminli mali müşavir   kısmına ise varsa yeminli mali müşavirlere ait bilgiler yazılacaktır.

8.2.3. Bildirimleri Kağıt Ortamında Vermesi Gereken Mükellefler

Bilanço esasına göre defter tutmakla birlikte, otomasyona geçmemiş mal  müdürlüklerine bağlı olan mükellefler, bildirim formlarını, bağlı bulundukları mal  müdürlüklerine kağıt ortamında vermek zorundadırlar.   Vergi dairesi mükellefi iken otomasyona geçmemiş mal müdürlüğüne nakil olan  mükellefler, bildirim formlarını, nakil oldukları mal müdürlüğüne kağıt ortamında  vereceklerdir.


Kaynak Megep Beyannameler Modülü

6
7.3.2. Hizmet Vergisi Beyannamesi (Sigorta Muameleleri Vergisi )

Sigorta şirketlerinin işlemlerine ilişkin düzenlenen vergi beyannamesidir. Bir sayfadır.

Üst kısımda vergi dairesi(muamelelerin yapıldığıyerdeki), il veya ilçe, vergilendirme  dönemi, mükellefe ait bilgiler doldurulur.

Tablo-1’e sigorta poliçeleri üzerinden alınan para tutarlarıtürlerine göre yazılır. Varsa  iptal edilen işlem tutarlarıda türlere göre yazılır. Poliçe üzerinden alınan para tutarlarından  iptal edilen işlem tutarları çıkarılarak Vergi matrahı bulunur. Bu matrah üzerinden vergi  hesaplanarak vergi sütununun türe ait satırına yazılır. 14. satıra toplam tutarlar yazılır.   Sigorta şirketleri vergi dönemi içinde iptal ettikleri sigorta muamelelerine ait  meblağlarıo dönemin vergi matrahından indirebilirler (Gider Vergisi Kanunu md.31).

Tablo-2’ye muhasebe kayıtlarına göre, gider vergisin tabi olan işlemlere ait alınan  paraların tutarlarıve bu tutarlar üzerinden hesaplanan vergiler yazılır.

29. satıra tablo-2’deki tutar ve vergiler toplamıyazılır.

30. satıra tablo-1’deki matrah ve vergi toplamı ile tablo-2’deki tutar ve vergi toplamları   toplanarak (14+29) bu satıra vergi matrahıve vergi genel toplamıolarak yazılır.

33. Nu.lu satıra ödenecek vergi (30-(31+32) yazılır

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği (X) işareti konularak belirtilir. Beyannameyi  verenin bilgileri ve beyanname düzenleme tarihi yazılır.

Varsa beyannameyi düzenleyen, imzalayan SM veya SMMM’nin bilgileri, imza ve  tarih yazılır.

7.4. Verginin Ödeme Şekli Ve Zamanı

Mükellefler beyanname üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergileri beyanname  verme süresi içinde ödemeye mecburdurlar (Gider Vergisi Kanun md.48). Yani banka ve  sigorta muameleleri vergisi ertesi ayın 15.günü akşamına kadar ödenmelidir. Örneğin ocak  ayına ait banka ve sigorta vergisi beyannameleri 15 Şubat akşamına kadar muamelelerin  yapıldığıyer vergi dairesine verilir ve beyannamedeki vergi toplam tutarı 15 Şubat akşamına  kadar ödenir.

Sayfa: [1] 2 3 ... 94