Megep Alanlari-Modülleri

.Aile Ve Tüketici Bilimleri Alanı Öğretim Programı (Güncel)

AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALANIN  ÖĞRETİM PROGRAMI İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR


  SEKTÖR :ÇEVRE, TÜKETİM, AİLE VE SOSYAL HİZMETLER

 ALAN :AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ALANIN TANIMI
  Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı altında yer alan dalların yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen alandır.
  ALANIN AMACI Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı altında yer alan mesleklerde sektörün ihtiyaçları, bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda gerekli olan mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI
  1. ÇEVRE HİZMETLERİ Tanımı: Çevre Koruma elemanının sahip olması gereken, hava ve gürültü kirliliği ölçümü yapma, geri dönüşümlü ve kazanımlı atıkların kontrolünü yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Aile ve Tüketici Bilimleri Alanında çevre koruma elemanının yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
  2. TÜKETİCİ HİZMETLERİ Tanımı: Tüketici hizmetleri elemanının sahip olması gereken, tüketici şikâyetlerini, tadilat ve tedarik işlemlerini, ürün iade, satış ve satış sonrası müşteri işlemlerini yürütme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Aile ve Tüketici Bilimleri Alanında tüketici hizmetleri elemanının yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
  3. SOSYAL HİZMETLER Tanımı: Sosyal yardımcının sahip olması gereken, sosyal yardım kurumlarındaki bireylerin, hizmet ve bakımını yürütme, kurumsal işlemlerini yürütme, bireyler ile ilgili işlemleri takip etme yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Aile ve Tüketici Bilimleri Alanında sosyal yardımcı mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
  4. EV VE AİLE HİZMETLERİ Tanımı: Ev yöneticisinin sahip olması gereken, ev işlerini yürütme, aile bütçesini düzenleme, evin temizlik ve düzenine yönelik işleri yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır. Amacı: Aile ve Tüketici Bilimleri Alanında ev yöneticisi mesleğinin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
  GİRİŞ KOŞULLARI Öğrencilerin sağlık durumu, Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı altında yer alan mesleklerin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmalıdır.
İSTİHDAM ALANLARI
 Aile ve Tüketici Bilimleri Alanından mezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
 1. Kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okul, huzurevi, misafirhane, öğrenci yurtları, konutlar, vb. kurumlarda,
 2. Çeşitli kamu ve özel kuruluşların bünyesindeki rehabilitasyon merkezlerinde,
 3. Yaşlı, hasta ve özürlü bireylere hizmet veren kurum ve kuruluşlarda,
 4. Büyük departmanlı mağazalarda (hipermarket) tüketici danışma ünitelerinde,
 5. Ev, aile hizmetlerine ve sosyal hizmetlere yönelik tüm kurum ve kuruluşlarda,
 6. Çeşitli kamu ve özel kuruluşların bünyesindeki çevre hizmetleri ile ilgili bölümlerde çalışabilirler.
 
 EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
 1. Program, mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumları ile belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın mesleki ve teknik eğitim öğretim kurumlarında uygulanmaktadır.
 2. Programın uygulanabilmesi için Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı standart donanımları ve mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
 EĞİTİMCİLER
 . Programın uygulanmasında Aile ve Tüketici Bilimleri Alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.
 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Aile ve Tüketici Bilimleri Alanında sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.
 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği’ne göre çeşitli ölçme araçları kullanılarak öğrencilerin değerlendirilmesi esastır.
 Buna göre; 1. Dersin altındaki modüllerin işlenişi sırasında kazandığı (bilgi, beceri ve tavırlar) yeterlikler,
 2. Okulda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri değerlendirilerek öğrencilerin dersteki başarısı belirlenir.
 YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER Program; geniş tabanlı ve modüler yapıda düzenlendiğinden, Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yatay ve dikey geçişlere olanak sağlanır.
 1. Alan/dalda sertifika, belge ve diplomaya götüren tüm programlar ve dallar arasında geçiş yapılabilir.
 2. Diploma almaya hak kazanan öğrenci, Aile ve Tüketici Bilimleri Alanının devamı niteliğindeki programların veya bu alana en yakın programların uygulandığı meslek yüksek okuluna sınavsız geçiş yapabilir ya da sınav sonuçlarına göre diğer yüksek öğrenim kurumlarını tercih edebilir.
 BELGELENDİRME
 1. Mezun olan öğrenciye alanda/dalda diploma verilir.
 2. Öğrencinin seçtiği dal ile ilgili aldığı tüm dersler ve modüller diploma ekinde belirtilir.
 3. Öğrenciye, programdan ayrıldığında veya mezun olduğunda, kazandığı yeterlikleri gösteren ve bir yaygın mesleki ve teknik eğitim programı ile aynı yeterlikleri kazanan kişilere eş değer belge verilir.
 4. Öğrencinin kazandığı mesleki yeterlikler sertifikaya yönelik belgelendirmelerde değerlendirilir.
 
 EĞİTİM SÜRESİ
 1. Alan programının toplam eğitim süresi,  9. sınıftan sonra  3 öğretim yılı olarak planlanmıştır.
 2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, Aile ve Tüketici Bilimleri Alanı haftalık ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
 ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
 Modüler öğretime yönelik ağırlıklı olarak bireysel öğrenmeyi destekleyici yöntem ve teknikler uygulanır.
 1. Öğretmenler öğrencilere rehberlik eder.
 2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır.
 4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir.
 5. Öğrenciler kendi kendilerini değerlendirebilir.
 6. Öğrencilere yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
 İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
 Öğrenciler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve planlama konularında, çevredeki kamu ve özel kuruluşlara bağlı hastane, otel, tatil köyü, yatılı okul, huzurevi, misafirhane, öğrenci yurtları, konutlar, rehabilitasyon merkezleri, yaşlı, hasta ve özürlü bireylere hizmet veren kurum ve kuruluşlar, büyük bölümlü mağazalar (hipermarket), tüketici danışma birimleri, ev, aile hizmetlerine ve sosyal hizmetlere yönelik tüm kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile iş birliği yapılarak yönlendirilir.
 ÖĞRENCİ KAZANIMLARI
 Programın sonunda seçtiği dala/mesleğe yönelik olarak öğrenci;
 1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
 2. Aile ve Tüketici Bilimleri Alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir.
 3. Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir.
 4. Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
 EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 ile ve Tüketici Bilimleri Alanı Haftalık Ders Çizelgesinde yer alan dersler ve bu derslerin altındaki modüllerin içeriğindeki eğitim öğretim uygulamaları yapılır.

Dost Siteler: Bursa Rehberi Ulus Otomasyon Guvenli Emlak Megepmodulleri Megep Modülleri

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir. Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.